ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה שאלות כלליות

לבישת ציצית בזמן פעילות גופנית

שאלה
האם יש חובה ללבוש ציצית כשעושים פעילות גופנית וחם בחוץ?
תשובה
שלום וברכה. ציצית היא מצוה המוטלת על הבגד ולכן מעיקר הדין אין חיוב. אולם נכון להזהר לקיים מצוה חשובה זו השקולה כנגד כל המצוות ולהיות תמיד לבוש בציצית, גם כאשר יש קושי, ואשרי מי שמקפיד על מצוה שכל הפוסקים האריכו בחשיבותה. מקורות: הרמב"ם כתב (הלכות ציצית פ"ג י"א-י"ב): "אע"פ שאין אדם מחויב לקנות לו טלית ולהתעטף בה כדי שיעשה בה ציצית, אין ראוי לאדם חסיד שיפטור עצמו ממצוה זו, אלא לעולם ישתדל להיות עטוף בכסות המחויבת בציצית... לעולם יהא אדם זהיר במצות ציצית שהרי הכתוב שקלה ותלה בה כל המצוות כולן שנאמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'". מתוך הדברים נבין שיש לעשות כל השתדלות כדי לקיים מצוה חשובה זו. ואף שמרן השו"ע (י"ט, א') כתב: "ציצית חובת גברא הוא ולא חובת מנא (בגד), שכל זמן שאינו לובש הטלית פטור מציצית", מכל מקום מבואר במקום אחר בשו"ע (כ"ד א'), וברמ"א (י"ז, ב'), ובמ"ב (שם סק"ה), שמצות ציצית אינו "חובת גברא" גמורה, ואין חיוב לקנות בגד עם ארבע כנפות כדי להתחייב בציצית, אלא רק אם לובש בגד עם ארבע כנפות חלה עליו החובה. ומה שנאמר בגמ' (מנחות מא.) שבעידנא דריתחא מענישים על אי קיום מצות ציצית אע"פ שאינו מחויב בה, כבר כתבו על כך הראשונים והאחרונים (ראה תוס' שבת לב., מרדכי מנחות תקמ"ה, וראה אשל אברהם כ"א ג') שזה רק כאשר האדם עושה חלילה תחבולות כדי להיפטר ממצוה חשובה זו, אך כאשר מדובר בסתם בני אדם שאינם רגילים ללבוש בגד המחויב בציצית, הרי שאין מקפידים עליהם בשמיים. כמו כן מובא שאין הקפידא אלא על מי שמפקיע עצמו מהמצוה תמיד, אך מי שנוהג לקיימה ורק מסיר לפי שעה, אינו נענש על כך. לכן אדם שעושה פעילות גופנית או חייל שנמצא באימון צבאי, יעשה כל השתדלות כדי לקיים מצוה יקרה זו, ואשרי מי שמקיים אותה ושכרו גדול, ולא בכדי חתם מרן השו"ע (כ"ה, ו' ע"פ הגמ' שם) את הלכות ציצית, בזה"ל: "גדול ענש המבטל מצות ציצית, ועליו נאמר 'לאחז בכנפות הארץ'.. הזהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני שכינה". בברכה רבה,
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. שאל בהמשך לשאלה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il