שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

שינה באמצע הדרך מחוץ לסוכה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ח תשרי תש"פ
שאלה
מועדים לשמחה כבוד הרב ! שאלה: ברצוני לנמנם כמה דקות ברכב על מנת להיות ערני. יש לי אפשרות להשיג סוכה לנמנם בה אך יהיה לי פחות נוח ללכת עד אליה ולנמנם שם. האם מותר לי לנמנם ברכב ע"מ שאהיה יותר ערני לנהיגה?
תשובה
חגים וזמנים לששון! אתה רשאי להתנמנם ברכב אף שתוכל להשיג סוכה בקירבת מקום. והמחמיר בכך תבוא עליו ברכה. הרחבה: בגמ' בסוכה (כ"ו) מובא שהולכי דרכים פטורים מן הסוכה, וכן נפסק בשו"ע (תר"מ ח'), וביאר המ"ב (שם סקל"ט) שכתוב בתורה "תשבו" כעין תדורו, וכמו שאדם דר בביתו ואינו נמנע מלנסוע לאיזה מקום שרוצה ועוזב את ביתו, הוא הדין לגבי סוכה. והוסיף לכתוב (שם סק"מ) בשם האחרונים שמה שפטורים, היינו דוקא שאין צריך להמתין מלאכול עד שיגיע לסוכה, אולם אם יזדמן סוכה בלא טורח בעת שרוצה לאכול יאכל בסוכה. ונחלקו האחרונים אם פטור הולכי דרכים נאמר דוקא ביציאה לצורך ולא בנסיעה לתענוג כמו טיול וכדומה. ובפשטות צריך להזהר מלבטל מצוה חשובה זו, וכבר אמרו במנחות (מא.) שנענשים בשעת חרון אף על ביטול מצות עשה. עם זאת כתב הגרי"ש אלישיב זצ"ל (זמן שמחתנו פ"ב סק"ב ד') להתיר, כיון שאינו עושה נגד כוונת התורה, כיון דתשבו כעין תדורו נאמר, ואינו נחשב שמתבטל בכך ממצות עשה, כיון שמבואר בתוס' (ערכין ב:) שרק אם עושה כל מיני תחבולות כדי להיפטר ממצוה, נענש על כך, כיון שהוא מבזה בכך את המצוות. מאידך דעת הגרש"ז אויערבך (הסוכה פסקים והערות ל') והאגרות משה (או"ח ח"ג צ"ג) שאין לצאת לטיול אם יודע שלא תהיה לו סוכה, ורק את המצטער פטרו מן הסוכה, ולכן אין לפטור מי שיוצא לטיול ותענוג אלא אם כן יש לו צורך כגון לסחורה, והביא (שם) את הגמ' הנ"ל במנחות. אולם בנידון השאלה, שלא יהיה נוח להגיע ולשבות בסוכה אחרת כדי להתנמנם, נראה שאף המחמירים יודו שיש צד להקל בדבר, ואף דעת הגרשז"א (הליכו"ש ט' כ') נוטה לכך, שכתב לגבי הולכי דרכים ביום שחייבים בסוכה בלילה, שמכל מקום אם בושים לבקש ללון בסוכה של אחר, יש לדון שפטורים מן הסוכה. ובהערה (שם ל"ט) כתב שאף שכתב המ"ב (שם ס"ק מ"א ומ"ב) שבמקרה זה יש לו להשתדל למצוא סוכה, יתכן שמדובר במי שאינו בוש לעשות כן. "אבל מי שבוש בכך וגם כל ימות השנה היה מוותר על השינה בתוך בית כדי שלא להטריד אחרים וכדו', יתכן דשפיר פטור, משום דתשבו כעין תדורו בעינן ותו לא. וצ"ע". ולכן בנידון השאלה שנחשב בפשטות להולכי דרכים שפטורים מן הסוכה, ויש אי נעימות בהליכה לסוכה אחרת, ויש צורך להתנמנם קלות, ואין עושים זאת בקבע כדי להיפטר חלילה ממצות סוכה, רשאי לישון מחוץ לסוכה. אולם המחמיר בכך תבוא עליו ברכה. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il