שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בגדים וקשירה

סינר שנקשר בשבת

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ז טבת תש"פ
שאלה
שלום הרב, צהריים טובים. לענין קשירה בשבת. אם בטעות אדם קשר על עצמו סינר חד"פ ב"קשר על גבי קשר", מותר לו בצורה כלשהיא להוריד את הסינר לכתחילה? (הסינר צמוד מידי ואין דרך לצאת ממנו בלי לקרוע...) דבר נוסף,כאשר מדובר במקרה של צער, האם עדיף לקרוע את הסינר או להתיר את הקשר הכפול? מה יהיה הדין עם סינר רגיל? האם הרב יכול להביא מקורות? סינר רגיל כלומר מבד וכדו לא חד פעמי...
תשובה
שלום וברכה! כאשר אדם 'נתקע' עם סינור שבו קשר על גבי קשר מותר להתיר אותו בשבת, בין בסינור רגיל (או עניבה ומטפחת ראש) ובין בסינור חד פעמי. בכל אופן, גם הפיתרון של קריעת הסינור החד פעמי אפשרי בעת הצורך. הרחבה: לגבי קשירה ופתיחה של קשר כפול כתב הרמ"א (סי' שיז ס"א): "יש אומרים דיש ליזהר שלא להתיר שום קשר שהוא שני קשרים זה על זה, דאין אנו בקיאים איזה מקרי קשר של אומן, דאפילו בשאינו של קיימא אסור לקשרו, והוא הדין להתירו, וכן נוהגין. ומכל מקום נראה דבמקום צערא אין לחוש ומותר להתירו, דאינו אלא איסור דרבנן ובמקום צער לא גזרו". נראה שאין כוונת הרמ"א להקל בכל צער מסוג זה באיסור דרבנן, אלא שכאן האיסור קלוש. המנהג שלא לעשות קשר כפול אפילו לזמן קצר מופיע בדברי ה'שלטי גיבורים' על הרי"ף, ופשטות דברי הראשונים הקדומים יותר ש"קשר אומן" הוא קשר מיוחד במינו, שאדם רגיל אינו יודע לעשותו (וכן הוכיח באריכות במנוחת אהבה פי"ד ס"ה), ולא בקשר על גבי קשר, שהוא קשר רגיל למדי. בפרט ברצועות עבות יחסית, כגון אלו של סינור או של מטפחת ראש, הקשר לא מתהדק היטב כמו בחוטים דקים. לגבי קריעת הסינור החד פעמי, זה לא "קורע על מנת לתפור" אלא כמו פתיחה של שקית חלב, שמותרת כאשר האדם אינו מתכוון לעשות פתח נאה. אם מותר לפתוח אריזות כדי לחלץ את האוכל, קל וחומר לחילוץ האדם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il