שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

בירור דין מראית עין בחלב סינטטי לאחר אכילת בשר

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ו סיון תש"פ
שאלה
שלום לרב שליט"א. להלכה פוסקים כדעת רב שמראית עין בחדרי חדרים אסורה. אעפ"כ מצינו אחרונים שהביאו קולות נוספות במקרים מסויימים: לדוגמה, הגרע"י פסק להתיר שתיית קפה עם "חלב סינטטי" לאחר ארוחת בשר, מהטעמים הבאים: א. הרמ"א פסק להקל באיסורי דרבנן וסבר שלא שייך בהם מראית עין (יו"ד סי פז). ובנד"ד מדובר באיסור דרבנן, שתיית חלב שלא בושל עם בשר. ב. דעת הכרתי ופלתי שלא שייך מראית העין בדברים המצויים, מאחר והרואה יפרש את המעשה למעשה של היתר. ומכיוון שחלב סינטטי הוא דבר מצוי- שייך בו היתר זה. שאלתי: לשם מה צריך לכל זאת כדי להתיר, הרי יש רא"ש מפורש שאומר את דברי הכרתי ופלתי בהלכות כלאיים והשולחן ערוך פסקו להלכה (יו"ד רחצ) . וכן, הרא"ש התיר מראית עין בדברים שמצויים ביננו אפילו בחשש כלאיים דאורייתא ומה צורך אם כן בדברי הרמ"א שהתיר בדרבנן בלבד? *כל הדעות הנ"ל מובא שם ביחו"ד (ח"ג סי נט') ואף מביא את הרא"ש, אך עדיין הוא מביא את הרא"ש כסניף נוסף להקל בלבד ולא כדעה מספקת כשלעצמה. בתודה מראש, לרב.
תשובה
שלום וברכה. השאלה של כבודו נכונה, והיא יותר טובה מהתירוץ. לכן מה שאכתוב הוא רק בדרך 'אפשר'. דרך הפוסקים לדון בדברי הפוסקים בסוגיה הנשאלת באופן ישיר בסוגיה שלפניהם, ורק לאחר מכן לצרף כסניף את האמור במקום אחר. כמו כן ניתן להתווכח האם נידון השאלה דומה למראית עין בכלאיים. כיון ששם מדובר על משי, וניתן להבחין על כך בעין (כך אמר לי הרב גורבי'ץ שליט"א המתמחה בענייני שעטנז). מה שאין כן בחלב סינטטי/צמחי לא ניתן להבחין בעין. וע"פ האמור לאחר שהביא מרן היחוה דעת, את דברי הרמ"א, נראה שנאלץ לצרף את דעת הרא"ש שנפסק ביורה דעה, כיון שדברי הרמ"א אינם מוסכמים. שהרי דעת זקני הש"ך שהיה מאבירי הפוסקים בדורו אינה מסכמת עם הרמ"א (זכורני שדעת הגרע"י ביביע אומר, שאם יש מחלוקת הלכה כש"ך שהוא 'סכינא חריפא'), וכן דעת אחרונים רבים לאסור מראית עין אף בחשש דרבנן, וכן משמע מדברי מרן הב"י (או"ח סי' של"ו ט'). ולכן היה צורך להביא את דעת הפרי חדש שאין לחדש גזירות חדשות, ואת דברי הכרתי (יו"ד פ"ז סק"ז) שבאו לחזק את הכרעת רבנו הרמ"א ובהתייחסות מפורשת לנידון החלב (ושם כתב באופן נפלא לחלק, שאסרו משום מראית עין לאכול דם דגים אסור, וכן חלב אשה עם בשר, משום שדברים אלו באמת דם וחלב, ואילו חלב שקדים אינו חלב כלל). ועם כל זה כיון שהדבר מצוי במחלוקת, יש לצרף לכך את דברי הרא"ש, שמרן השו"ע בעצמו פסק את דבריו. ועפ"ז הכריע למעשה להקל לשתות חלב סינטטי לאחר ארוחת בשר. ויש להוסיף שאם האחרונים חלקו על הכרתי על אף שהביא את סברת הרא"ש, אין להתעלם מדברי הרמ"א לגמרי ויש להביאם לבסיס ההיתר בפסיקה זו. בברכת יגדיל תורה ויאדיר,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il