שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

אונס בגזלה

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ה אב תש"פ
שאלה
שלום הרב, במקרה בו אדם גזל ונאנסה גזלתו האם הגזלן חייב בתשלומין לבעלים? שאלתי ממוקדת למקרה בו לא נעשה קניין בגזלה, כלומר לא היה יאוש+ שינוי וכיו"ב אלא פעולה קניית של הגבהה, משיכה וכדו. אשמח אם הרב יכול לתת לי מקור כיון שניסיתי למצוא מקור ולא מצאתי. תודה רבה.
תשובה
בס"ד הגמרא בבא קמא דף קיא: אומרת: "אמר רב חסדא: גזל ולא נתייאשו הבעלים, ובא אחר ואכלו ממנו, רצה - מזה גובה, רצה - מזה גובה; מאי טעמא? כל כמה דלא נתייאשו הבעלים, ברשותיה דמריה קאי". הסבר הגמרא שאם בא אדם אחר ולקח מהגזלן הבעלים יכול לגבות את הגזלה מהגזלן הראשון או מהאוכל. השולחן ערוך (סימן שסא סעיף ה) הביא דין זה בגוזל מהגזלן: "לא הוי שינוי אלא אם כן מכרו או נתנו לאחר, אבל אם בא אחר ונטלו מבית הגזלן שלא מרצונו, כאילו נטלו מבית הבעלים, אם ירצה הנגזל גובה מהראשון או מהשני, או אם ירצה יגבה חצי מזה וחצי מזה". ובחידושי הרשב"א (בבא קמא דף סז:) הביעא דין זה מהירושלמי (בגירסת הירושלמי שבידינו מימרא זו אינה קיימת): גנב ונגנבה ממנו ואח"כ נמצאת הגניבה למי הוא משלם לראשון או לשני או לשניהן, גנב ונגנבה ממנו ונמלך השני להחזיר אין תימא יחזור לבעלים פעמים שאין מודיעין לגנב אין תימא יחזור לגנב פעמים שאין מודיעין לבעלים כיצד יעשה יחזיר לבעלים לפני הגנב. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il