שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

תשלום על מניעת רווח מחבר

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ב אב תש"פ
שאלה
בטעות גרמתי לחבר שלי שלא יזכה במענק שהוא יכל לקבל, האם אני צריך לשלם לו על כך? הוא אומר שבכל מקרה הוא לא רוצה לחייב אותי.
תשובה
שלום רב. הפוסקים נחלקו האם יש חיוב ממוני במניעת ריווח. אולם אם ניתן להוכיח שהיה כאן היזק ברור, יש חיוב לכל הדעות. למעשה בנידון השאלה, אם מבחינתו אתה לא חייב לו, אתה פטור. מקורות: כתב מרן החת"ס (חו"מ סי' קע"ח) שהמבטל כיסו של חברו פטור רק במקרה שאין ההפסד ברור, אך אם ברור, חייב לשלם, ורק היכא שלא ברי היזקא הוא פטור מטעם גרמא (פת"ש רצ"ב סק"ה וראה בחת"ס שם שהסיק שראוי לפשר). וכן עולה מדברי החות יאיר (הוב"ד בקצות ש"י סק"א) וכן משמע בפנים מאירות ופמ"ג (ראה פת"ש שס"ג א') שחייב מדינא דגרמי.  אולם ידועה דעת זקני הש"ך שהמבטל כיסו של חברו פטור אפילו במקרה שהיתה מניעת ריוח ברורה, ולשיטתו אדם לא נחשב מזיק אא"כ מזיק ממון חבירו בפועל. וכן דעת הקצות (של"ג סק"ב) והכרעת הנתיבות (שם סק"ג). אולם יעויין שם שבשכירות פועלים שהדין שונה. ואם כן לכאורה אם אכן היתה תביעה מצד החבר, ניתן לומר קים לי כדעת הש"ך והנתיבות, אולם במקרה שניתן לברר שהיה אפשרות להרויח ושילמו לה על ה"מקצועיות שלה", יש לדון האם יש חיובצלכל הדעות, או עכ"פ להגיע לפשרה ע"פ המבואר לעיל בשם החת"ס. בכל אופן בנידון השאלה, כיון שהוא אומר שאתה לא חייב לו, אתה פטור מלשלם. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il