שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

נישוק התפילין במשך התפילה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ד שבט תשפ"א
שאלה
האם צריך לנשק את התפילין במשך התפילה [לא למשש], והיכן מוזכר דין זה בפוסקים?
תשובה
שלום רב! נהגו למשמש ולנשק את התפילין בתפילה משום חיבוב מצוה (ע"פ המבואר ברמ"א). את של יד בתחילת ברכת "יוצר אור", וכשאומרים "וקשרתם לאות...", ואת תפילין של ראש כשאומרים "והיו לטטפת בין...", ויש לכך טעם ע"פ סוד (רמח"ל). מקורות: מרן הבא"ח (שמות א') כתב, וז"ל: "וכשיתחיל יוצר אור ימשמש בתפילין של יד לבדו כי תפילת יוצר בעולם הבריאה ותפילין של יד לבדו כי תפילת יוצר בעולם הבריאה ותפילין של יד הוא בעולם הבריאה ולא יעשה כמנהג הבורים למשמש גם בתפילין של ראש כי משמוש תפילן של ראש אין כאן מקומו אלא הוא קודם תפילת העמידה". וכן כתב כה"ח (פלאג'י סי' י"ד אות ב') שכן נהגו בישיבת בית-אל. מקור הדברים בדברי רבנו האריז"ל (שעה"כ י"ח ע"ד) ושם לא הוזכר נישוק התפילין אלא המשמוש בהם, וז"ל: "כשמתחיל ברכו זו [של ברכת יוצר] תמשמש בתפילין של יד". אולם מנהג העולם למשמש התפילין וגם לנשקם, ומדברי קדוש ה' הרמח"ל (קיצור הכוונות י"א), משמע שהנשיקה היא חלק מהתיקון של עולם הבריאה ואין די במשמוש בלבד. מרן השו"ע (סי' ס"ה סע' כ"ה) כתב בשם הריב"ש, שיש למשמש את התפילין של יד כשאומר 'וקשרתם לאות על ידך', וכשאומר 'והיו לטטפת בין עיניך' ימשמש בשל ראש, וכשיאמר 'וראיתם אתו' ימשמש בשתי ציציות שלפניו". ובסוגריים המיוחסות לרמ"א צויין לעיין בהלכות ציצית (סימן כ"ד סע' ד'), שם נכתב שכל האמור הוא משום הידור וחיבוב מצוה. וז"ל המחבר (שם): "יש נוהגין להסתכל בציצית כשמגיעים ל'וראיתם אתו' ולתן אותם על העינים, ומנהג יפה הוא וחבובי מצוה", והוסיף שם הרמ"א: "גם נוהגים קצת לנשק הציצית בשעה שרואה בם, והכל הוא חבוב מצוה". ואם כן הוא הדין למה שנהגו במשמוש ונישוק התפילין. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il