שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

האם מותר לשמוע שיעור מוקלט ממדרשה שעזבתי?

undefined

כולל דיינות בית אל

כ"ד אדר תשפ"א
שאלה
שלום וברכה, בת מדרשה שסיימה את לימודיה במדרשה שואלת האם מותר לה לשמוע שיעורים מוקלטים של השיעורים שמועברים שם? האם יש בכך גזל כלשהו? תודה על המענה
תשובה
שלום וברכה, אם המוסד מוכר קלטות אלו וניתן להשיגם אין להעתיקם אך אם לא ניתן להשיג שיעורים אלו בלא להעתיק מותר. מקור הדין, בתוספתא (בב"ק פ"ז) כתוב: "המתגנב מאחר חבר והולך ושונה פרקו אע"פ שנקרא גנב זוכה לעצמו שנאמר לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלאות נפשו כי ירעב". וכתב על כך המרדכי (בב"מ ס' רצ"ג) שאין לבזות מי שגונב ד"ת ומעתיקן. ונחלקו האחרונים בדבריו באיזה מקרה מדובר. בסמ"ע (ס' רצ"ב ס"ק מ"ה) כתב שלפי טעמו של המרדכי משמע שמותר אפ' אנו יודעים שהבעלים מקפיד, מיהו הרמ"א השמיטו ומזה מוכח שהוא סובר שאם אנו יודעים שהבעלים מקפיד אסור. אולם הש"ך (שם ס"ק ל"ה) כתב שדוחק שיסבור הרמ"א שלא כמרדכי בלא טעם ולכן אפ' הבעלים מקפיד מותר, וסיים וכן נראה לי עיקר. ובגר"א (שם ס"ק מ"ו) כתב שאפ' לשיטת הסמ"ע במקום ביטול תורה מותר. יוצא שנחלקו האחרונים האם מותר להעתיק/להקליט ד"ת אם אנו יודעים שבעלי הזכויות של הד"ת מקפידים: שלדעת הסמ"ע אסור, ולדעת הש"ך מותר. ולדעת הגר"א במקום שיש ביטול תורה מותר לכו"ע. וכך פסק בשו"ת משנה הלכות (חלק י"ז, ס' קכ"ג) היכא שיש ביטול תורה או הפסד לימודים ע"י שבעל הזכויות לא מוציא את הספרים לאור מותר לצלם או ולהעתיק לעצמו. וכן פסקו בפסקי דין - ירושלים (דיני ממונות ובירורי יהדות, עמ' פ"ג) היכא שאזלו ספרי הקודש או הקלטות של ד"ת ובעלי הזכויות לא מדפיסים כדי לזכות את הרבים מותר לצלם ולהעתיק לצורך עצמו. והוסיף בשו"ת משנה הלכות אבל אם אפשר להשיג את הספרים או הקלטות ונמצאים למכירה יש לו לקנות ולא לצלם. למסקנא - במקום שאפשר להשיג את הספרים או הקלטות של ד"ת ע"י מכירה ודאי שצריך לשלם על כך, אולם במקום שא"א להשיגם מותר לצלם ולהעתיק לצורך עצמו. בברכה, הרב עידן יוסף
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il