שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

מזוזה במחסן בבנין משותף

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ח אדר תשפ"א
שאלה
האם צריך לקבוע מזוזה במחסן שהוא כמו חדר קטן בתוך בניין? יש לציין שלחלק מהמחסנים אין שטח של ד' על ד' אמות.
תשובה
שלום רב! יש לקבוע מזוזה בלא ברכה. מקורות: בשו"ע (רפ"ו א') מבואר שיש חיוב מזוזה באוצרות יין שמן. וכתב הש"ך (שם בשם הדרישה) שאף שאין גרים שם חייבים במזוזה, כיון שלא הצריכו בית דירה כדי להתחייב אלא כגון ביכנ"ס שיש שם פטור של קדושה, אך במקום שאין פטור כזה או אחר, כיון שיוצא ונכנס שם אפילו שאינו דר שם חייב במזוזה. ובגידולי הקדש (סק"ו) כתב, שיש בזה עוד טעם, כיון שחפציו ותשמישיו של חיי האדם שם. ולפי זה יש לחייב מחסן במזוזה, ואף אם אין באותה מחסן דבר של חשיבות אלא מספיק שהולך למחסן עבור אותו דבר ואפילו אם נכנס לעיתים רחוקות (ערוה"ש שם מ"ו בשם הירושלמי, שו"ת אגרו"מ יו"ד ח"ב קמ"א ב', שו"ת אבני ישפה ר"ט). ולמעשה ברוב המחסנים יש לקבוע מזוזה ללא ברכה, כדי לחוש לדעת הרמב"ם שמצריך דירה ממש (ערוה"ש שם ס"ט וכתב שמנהג העולם שצריך לברך והשאיר בצ"ע). ואף אם מדובר במחסן הקטן מד' על ד' אמות, יש לקבוע מזוזה, וכפי שכתב בספר חמודי דניאל (הובא בפת"ש רפ"ו י"א), שכיון שראוי לתשמיש אף בפחות מד' על ד' אמות, ורק בתשמיש שאין דרך העולם להשתמש בפחות מד' על ד', פטור ממזוזה (חובת הדר פ"ד סקט"ז). ואף שיש חולקים על החמודי דניאל (דעת קדושים סקי"ט, שו"ת אבני נזר ש"פ ז', מזוזות ביתך סקנ"ב) וסוברים שפטור לגמרי, מכח מקום דעת רוב פוסקים רבים שיש לקבוע ללא ברכה (בא"ח כי תבוא י"א, שו"ת מנחת יצחק צ"ב, שו"תצחדב האפוד סי' ל"א שו"ת אבן ישראל ח"ז ל"ד, שות אורל"צ ח"א י"ד, פתחי מזוזות ט"ז ה'-ו'). לכן למעשה יש לקבוע מזוזה במחסן ללא ברכה, ולכתחילה יברך תחילה על מזוזה בביתו החייבת בברכה, ויפטור גם את המחסן. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il