שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תשעת הימים

דיני הבדלה בתשעת הימים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ח תמוז תשפ"א
שאלה
שלום וברכה. א. כיצד עושים הבדלה בתשעת הימים? ב. כיצד עושים הבדלה במוצאי שבת שחל בליל ט' באב? ג. האם חולה שמותר לו לאכול בתשעה באב צריך לעשות קודם הבדלה?
תשובה
שלום רב לשואל היקר. א. לדעת השו"ע וכך נוהגים בני ספרד - מותר לשתות יין בהבדלה של תשעת הימים. ואילו לדעת הרמ"א מחמירים ונותנים לקטן לשתות, ואם אין קטן, גדול יכול לשתות. ויש מבני אשכנז שנהגו בזה כדעת המחבר. ב. בתפילת ערבית אומר כרגיל "אתה חוננתנו" ואם שכחו לומר, וכן נשים שלא התפללו, יאמרו קודם שיעשה מלאכה "ברוך המבדיל בין קודש לחול". אחרי התפילה מברכים "בורא מאורי האש" בלבד ואין מברכים על בשמים. ובמוצאי הצום יברכו על הגפן וברכת המבדיל. ג. המותרים לאכול בט' באב, צריכים להבדיל על הכוס קודם האכילה. וטוב שיבדילו על חמר מדינה ולא על יין. אם מבדילים בלילה, יברכו על הכוס כאמור ובנוסף על הנר וברכת המבדיל. ואם מבדילים ביום, יברכו על הכוס וברכת המבדיל. וגם אם שכחו לברך על הנר במוצאי שבת, לא יברכו עליו ביום. מקורות: א. שו"ע ורמ"א סי' תקנ"א סע' י', ובגדר קטן ראה מ"ב סק"ע, שהגיע לחינוך אך אינו יודע את משמעות האבל על ירושלים, ושישתה רוב כוס. ויש מחלוקת נרחבת עד איזה גיל מדובר, ויש שמקלים עד גיל 13. ובהליכות שלמה (בין המצרים עמ' תכ"ח) מובא שהגרש"ז אויערבך זצ"ל נהג לשתות בעצמו אפילו שהיה קטן לידו, מכמה טעמים, כיון שמעיקר הדין אין איסור בדבר וגם הרמ"א מודה, וגם שמוכח בקדמונים שנהגו לשתות בעצמם, וכן קשה לשער באיזה גיל של קטן מדובר. וכן נהגו חלק מבני אשכנז. ב. רמ"א תקנ"א א', ושו"ע רצ"ט י'. שו"ע תקנ"ו א' ומ"ב סק"ב. ואחרי ערבית לפני קריאת איכה מברכים על הנר בלבד. וכן נשים מברכות על הנר אם לא שמעו מהש"ץ, עיין ברכי יוסף תרצ"ג א', כה"ח רצ"ו סקנ"ה, ובה"ל שם ס"ח ד"ה לא. ואין מברכים על הבשמים במוצאי שבת שחל בליל ט' באב כיון שיש בכך תענוג, ואין מברכים גם במוצאי ט' באב, כיון שהנפ היתרה מסתלקת במוצאי שבת דוקא (מ"ב תקנ"ו סק"א וס"א ה'). ובסיום הצום מברכים על הגפן וברכת המבדיל. ג. שע"ת תקנ"ו סק"א, דגול מרבבה תקנ"ט ס"ט, מ"ב שם סקל"ז. ולא יבדילו עד הזמן שצריכים לאכול, כה"ח תקנ"ו סק"ט. ובכה"ח (תקנ"ו סק"ט) מבואר שטוב שיבדילו על חמר מדינה. שו"ע תקנ"ו א', ובמ"ב שם סק"ד שאין לברך על הנר אלא במוצאי שבת. ולא אומרים את כל ההקדמות בהבדלה ופסוקי הצלחה, שו"ת דברי מלכיאל ח"ו סי' ט', פת"ש יו"ד שע"ו סק"ב ביחס לאבל תוך שבעה ימי אבלות. בשורות טובות וגאולה שלמה בקרוב. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il