שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משיח

האם מישהו יכול להיות משיח כמו דוד המלך?

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ז תשרי תשפ"ב
שאלה
איתא בסנהדרין (דף צד/א): ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח, וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מדת הדין לפני הקב"ה: רבש"ע, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח, חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח? ולא אמר שירה אלא בכלי. (סוכה דף נא/א) מאי טעמא דמאן דאמר עיקר שירה בכלי? דכתיב: (דה"ב כט כז) ויאמר חזקיהו להעלות העולה להמזבח ובעת החל העולה החל שיר ה והחצוצרות ועל ידי כלי דויד מלך ישראל. מ"ט דמאן דאמר עיקר שירה בפה? דכתיב: (דה"ב ה יג) ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע קול אחד. ואידך נמי, הא כתיב: ויאמר חזקיהו? הכי קאמר: (שם) החל שיר ה – בפה. על ידי כלי דויד מלך ישראל - לבסומי קלא. ואידך נמי, הא כתיב: (שם) ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים?! הכי קאמר: משוררים דומיא דמחצצרים, מה מחצצרים בכלי, אף משוררים בכלי. (ובסנהדרין צח/ב) אמר רב גידל אמר רב: עתידין ישראל דאכלי שני משיח. אמר רב יוסף: פשיטא, ואלא מאן אכיל להו, חילק ובילק אכלי להו? לאפוקי מדרבי הילל, דאמר: אין משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה. (שם צט/א) אמר רב יוסף: שרא ליה מריה לרבי הילל, חזקיה אימת הוה? בבית ראשון. ואילו זכריה קא מתנבי בבית שני, ואמר: (זכריה ט ט) גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבא לך צדיק ונושע הוא עני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות: אם כן, לא דוד היה משיח כיון שנלחם מלחמות ה' וידיו דמים מלאו, ולא חזקיה היה משיח, שלא אמר שירה והודאה לפני הקב"ה על הנסים שעשה לו הקב"ה. אם כן נשאלת השאלה: האם יש מישהו היום בארץ ישראל או בעולם שיכול להשתוות לדוד המלך ולחזקיה ולהיות למשיח?
תשובה
דוד וחזקיה היו קרובים להיות משיחים אבל עדיין עם ישראל לא היה זכאי. בזמננו אחרי שעמנו עבר את יסורי האינקויזיציה, עלילות הדם, הפוגרומים, השואב ועוד הרבה יסורים. ובנוסף לכך היו לנו אלפי קדושים וגדולי תורה ומסירות נפש לאין ספור, אין ספק שאם יבוא מנהיג צדיק אפשר שהקב"ה יעשה אותו למשיח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il