שאל את הרב

  • הלכה
  • טבילת כלים

טבילת כלים על חוף הים

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ד מרחשון תשע"ד
שאלה
שאלוני בישיבה- מי שנמצא על חוף הים [לבוש] ונתן לחברו [שנכנס לים] כלי ע"מ לטובלו,האם אפשר שהוא יברך וחבירו יטבול? [חברו לא יכול לברך,כי הוא הולך על פי הרמב"ם,שלא מברכים ברכה זו]. מהמ"ב ,רסג,כא ,מוכח שלפי רוב הדיעות אפשר לברך. גם דרך החיים [שהביאו שם המ"ב],שס"ל שאי"א לברך כאשר השני עושה את המצוה,אך שם מדובר בהדלקת נרות שהדלקה עושה מצוה. אך טבילת כלים העיקר זה התוצאה[-שהכלי יהיה טבול, ולכן מועיל שגוי יטביל],אולי בזה גם דרך החיים יודה. מה דעת הרב?
תשובה
בתחילה אבוא להעיר כמה דברים על השאלה: א. מה שכתב שמוכח מהמשנה ברורה שלפי רוב דעות אפשר לברך על כך, מהיכן מוכח כאן במשנה ברורה שהרי דיבר רק על שליחות של גוי והעלה לאסור ולא על ישראל כלל? ב. בדין שליחות של ישראל לא השמיע לנו המשנה ברורה כאן מה דעתו אלא רק הביא את דעת דרך החיים אם כן איך אפשר לדייק מה דעתו? ג. עוד אם כך סובר המשנה ברורה מדוע בהלכות פסח (סימן תל"ב ס"ק ו') כתב ללא שום חולק: "ואם בעל הבית אינו בודק כלל ומצוה לאחר לבדוק אותו אחר מברך דהוי שלוחו גם לענין ברכה" ובשער הציון הביא כמה אחרונים ("מגן אברהם, חק יוסף, נהר שלום, מקור חיים ושארי האחרונים") שפוסקים כן ללא שום חולק בדבר? לכן לענ"ד אין לדיק מהמשנה ברורה כאן לשאלה הנ"ל. אולם יש לידע ששאלה זו נוגעת בסוגיא ארוכה ורחבה מאוד ולכן אציין כמה מראה מקומות בשביל מי שירצה לעיין בסוגיא : רמב"ם (הלכות ברכות פי"א, ה"י), תרומת הדשן (ס' קמ'), מהר"י וויל (דינין והלכות ס' עא') הביאם הבית יוסף (ס' תקפה'), כנסת הגדולה (בהגב"י ס' תקפה'), הזכירו במחנה אפרים (הלכות שלוחין ס' י"א), בשולחן ערוך (יורה דעה ס' קכ' ס' טו') ובטורי זהב (שם ס"ק יז'), פרי חדש (שם ס"ק מ'), בית מאיר (שם), חקרי לב (ח"ב ס' ט'), שולחן ערוך הרב (או"ח ס' רסג' קוהטרס אחרון ס"ק ט'). בברכה הרב עידן יוסף כולל הלכה 'ישיבת בית-אל'
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il