שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ריבית, השקעות ובנקים

קנייה בתשלומים או בתשלום אחד

undefined

הרב מרדכי גרוס

כ"ג כסלו תשע"ד
שאלה
נשאלנו, האם יש היתר לקנות חפץ בפריסת תשלומין [כשמפרש לו שמחיר המזומן הוא פחות] כאשר יש לקונה את כל סכום התשלומין? האם אפשר להקל על פי תוספות בב"מ,מו ד"ה-נעשה?
תשובה
שלום וברכה, אין להתיר לקנות חפץ בפריסת תשלומים, כשהמוכר מפרש שמחיר מזומן הוא פחות מאשר בפריסת תשלומים, זאת למרות שיש לקונה את כל הסכום. בתשובות אבני נזר (יו"ד רה) נזקק לשאלה זו ואוסר הדבר, הוא הביא את דברי הרמב"ן במלחמות שאוסר הדבר בפירוש. ונוקט כך מסתימת הפוסקים שלא פרטו להתיר בכגון זה. הדבר אסור למרות שנראה שרש"י (ב"מ מו ע"א) מתיר אף בדרך הלוואה כשיש לו מעות בביתו (כפי שלמד מדבריו בעל התרומות ח"ה ס"י הוזכר בב"י קעג, ו) ומתוספות (שם, ד"ה נעשה) משמע להתיר באופן שלוקח חפץ ומחזיר לו מעות, (אמנם הש"ך קעג, יד למד בדברי תוס' שההיתר דווקא כשמחזיר לו מעות שאינם טבועים) אך הפוסקים לא קבלו היתר זה, כמבואר בשו"ע ושאר הפוסקים (יו"ד קעג, ו) השולחן ערוך צמצם ההיתר רק לאופן שמחזיר לחנוני מעות שאינם טבועים כפי שבארו תלמידי הרשב"א בדברי ר' אשי בב"מ מו עא, בברכה, הרב מרדכי גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il