רבי יהושע בן לוי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי יהושע בן לוי (ריב"ל) היה אמורא ארץ-ישראלי בדור הראשון, חי בדור המעבר שבין התנאים לאמוראים, ושני מאמרים שלו מופיעים במשנה ‏מסכת אבות פרק ו' משנה ב', מסכת עוקצין פרק ג משנה יב‏. ראוי לציין כי שתי משניות אלו עוסקות בדברי אגדה ולא הלכה. ‏‏מגדולי הדרשנים וחכמי האגדה.


חייו[edit]

היה ריש מתיבתא בלוד, ורק בסוף ימיו הייתה ישיבתו בטבריה. הוא היה עשיר ובעל נכסים, עסק בצרכי צבור והשתדל לטובת בני עמו אצל שרי הממשלה.

מאמריו בהלכה ובאגדה רבים, והם משקפים את מחשבותיו במדות ובמוסר. בני זמנו היו משבחים אותו וקראוהו בעל אגדה. בהלכה הלך בדרך משנתו של רבי, ואמר "עמוד ברזל זו המשנה"ויקרא רבה (מרגליות) כא, ה, ודקדק בה לפרשה. כלל היה בידו: כל הלכה שהיא רופפת בבית דין ואין אחד יודע מה טיבה, צא וראה מה הצבור נוהג ונהגירושלמי: פאה פ"ז ה"ה . היה ממנה את כל תלמידיו וסמך ידם לדון יחידי, להתיר נדרים, לראות כתמים ולהתיר בכורות.


על פי האמור בילקוט שמעוני יחזקאל כח ובגמרא כתובות עז ע"ב, לא מת ריב"ל והוא עלה לשמים בעודו בחיים, וי"א שנכנס בחייו לגן עדן.

תורתו[edit]

רוב דבריו באגדתא

 • היה בקי באגדה בבא קמא נה..
 • הרבה אגדתות בעניין מתן תורה שבת פח:.
 • חש בכל גופו יעסוק בתורה ערובין נד..
 • אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים פסחים פה:.
 • הללוהו בהילולים הרבה, בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהילים פסחים קיז..
 • כל החושד בכשרים לוקה בגופו יומא יט:.
 • למה נקרא שמן כנסת הגדולה יומא סט:.
 • נס גדול היה בלחם הפנים, סילוקו כסידורו יומא כא..
 • כל מעשה בראשית בקומתן נבראו ראש השנה יא..

טעם למספרים בדומה לסעיף הקודם, גם הוא ע"פ אגדה.

 • עשרים ושישה "הודו" כנגד עשרים ושישה דורות פסחים קיח..
 • עשרה פסוקים כנגד עשרה בטלנים שבבית הכנסת מגילה כא:.
 • שמונה עשרה ברכות כנגד שמונה עשרה חוליות שבשדרה ברכות כח:.

"עד י"ב חודש" אוצר כתבי האדר"ת בקונטרס ענייני ביקורת לסדרי הדורות

 • אל תכנס למרחץ חדש שמא תיפחת. עד כמה, אמר רבי יהושע בן לוי עד י"ב חודש פסחים קיב:.
 • הלוקח עבד מן העובד כוכבים ולא רצה למול מגלגל עימו עד י"ב חודש יבמות מח:.
 • הלוקח עבדים מן העובדי כוכבים אע"פ שמלו וטבלו עושין יין נסך עד שתשקע עבודת כוכבים מפיהם. וכמה, אמר רבי יהושע בן לוי עד י"ב חודש עבודה זרה נז..


קישורים חיצוניים[edit]