רבי שמואל בר נחמני

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי שמואל בר נחמני

היחס בין רבי שמואל בר נחמני לחכמים אחרים[edit]

מצינו בב"ב פרק יש נוחלין שנשאל על ידי רבי חלבו. בין רבותיו אנו מוצאים את רבי יונתן ורבי יוחנן

חידושים בשמו[edit]

רבי שמואל בר נחמני מסר רבות בשם רבי יונתן רוב דבריו אגדות, בין המימרות:

  • למה נמשלו מצריים כמרור פסחים לט..
  • עתידים צדיקים שיחיו מתים פסחים צח..
  • שלושה שאלו שלא כהוגן לשניים השיבו כהוגן תענית ד..
  • כל האומר ראובן, בני עלי, בני שמואל, דוד, שלמה ויאשיהו חטאו אינו אלא טועה שבת נה: - נו:.
  • מאי דכתיב "ליבבתיני אחותי כלה באחת מעינייך" - בתחילה באחת מעינייך, לכשתעשי - בשתי עינייך שבת פח:.
  • "אודך כי עניתני" - אמר דוד וכו' פסחים קיט..
  • מצינו בתורה בנביאים ובכתובים שאדם צריך לצאת ידי חובת הבריות כדרך שצריך לצאת ידי חובת שמיים שקלים ב-ב בסוף.
  • לעתיד לבוא יצאו מים מבית המקדש שקלים יז..
  • והמסכה צרה כהתכנס - אמר רבי שמואל בר נחמני כי מטי רבי יונתן להאי קרא הווה בכי, מאן דכתיב ביה כונס כנד מי הים נעשית לו מסכה צרה ? יומא ט:.
  • כתיב והיה מספר בני ישראל כחול הים וכתיב אשר לא ימד ולא יספר מרוב, לא קשיא, כאן בזמן שעושים רצונו של מקום וכו' יומא כב:.