אבא שאול

From ויקישיבה
Revision as of 11:24, 14 April 2015 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs) (שימוש בתבנית מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

אבא שאול היה תנא בדור השלישי והרביעי, בן דורו של רבי עקיבא.

חייו[edit]

אבא שאול היה גבל, כלומר לש בצק בבית רבי(בבלי פסחים לד א), והכוונה איננה לרבי יהודה הנשיא (שחי שנים רבות לאחריו) אלא לבית הנשיאות, אבותיו של רבי. עסק הרבה בענייני עבודת המקדש, ומסר הלכות רבות בתחום זה. ידוע ביותר הוא תיאור סדר העבודות מדי יום במקדש שסידר אבא שאול, הנאמר בכל בוקר ב"סדר הקרבנות" לפני התפילה (בבלי יומא לג ב).

היה גבוה ביותר, ומתואר שרבי טרפון היה מגיע לכתפו (בבלי נדה כד ב).

מאמריו=[edit]

לצד מאמרים הלכתיים רבים, בעיקר בתחום עבודת המקדש, מסר אבא שאול גם כמה מאמרי אגדה:

  • "ואנוהו- הוי דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום" (בבלי שבת קלג ב).
  • לדברי הברייתא האומרת כי "המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים", נתן אבא שאול סימן מהפסוק (תהלים י יז): "תכין לבם תקשיב אזנך" (בבלי ברכות לא א).
  • "מחלוקת בתי דינין- חורבן העולם" (דרך ארץ זוטא ט)
  • "המעשה קודם לתלמוד" (מסכת שמחות יא).