שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הכותל והר הבית

עלייה להר הבית עם מקל הליכה

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ו תשרי תשע"ז
שאלה
ראיתי אנשים שעולים להר הבית עם מקל הליכה. האם יש שיטה שמתירה את זה?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! לענ"ד מי שמתקשה ללכת בלי מקל הליכה רשאי להיכנס עמו להר הבית, בפרט אם הדבר ניכר לאנשים הרואים אותו, ובתנאי שהמקל נקי ומכובד. מקור ההיתר בשו"ת שבות יעקב (ח"ג סימן א), שכתב: "ראיתי פשוט המנהג לזקני הדור שצריכין משען ומשענה במקל והולכין בהם לבית הכנסת... אפילו מאי דאיתמר בש"ס בהר הבית היינו דווקא במקל אשר הולכין בהם עוברי דרכים, שהם מלוכלכין הרבה, מה שאין כן במקל שהוא לכבוד זקנים וחשובים, אין ביזוי זה כלל... ומטה משה יוכיח... ואין זה רק דרך חשיבות וגדולה, והוא פשוט". אמנם החיד"א (שו"ת יוסף אומץ סי' טז) נחלק עליו, וכתב: "כי הנה בערי אדום ראיתי שאפילו במקום המתיחס למלכות... מ"מ קפדי השומרים שלא ליכנס במקל חשוב אפילו לאנשים חשובים ואם כן יש כבוד שלא ליכנס במקל... ומה שנראה [בשבות יעקב] שרוצה להתיר ליכנס להר הבית במקל חשוב, עמו הסליחה רבה, דסתמא קתני 'לא יכנס להר הבית במקלו' בכל מיני מקל ואף אם הוא דרך חשיבות אין גבהות לפני המקום". ברם, יתכן שגם הוא אסר רק מקל שיש בו גם עניין של חשיבות, והיו הולכים בו המכובדים והחשובים אפילו לא היו צריכים לתמיכה. אם כן בימינו, שאינו אלא לתמיכה ומי שאינו זקוק לתמיכה אינו הולך בו, הרי זה מותר גם לדעתו. כך משתמע מהתוספות במסכת יומא (עט ע"א, בדיבור המתחיל הקיטע, שמתחיל בעח ע"ב), שכתבו לגבי כניסה לעזרה עם אמצעי עזר לנכה שנחשב כמנעל "מילתא דפשיטא היא שאין נכנסין בו לעזרה, כיון דלא צריך ליה כולי האי", ומשמע שאמצעי עזר חיוני מותר למרות איסור המנעל. ויסוד הדברים, שאיסור הכניסה להר הבית במקלו ומנעלו וכו' אינו מפורש בתורה, אלא הוא ביאור של חכמים למושג "מורא מקדש", ומכיוון שהיסוד הוא המורא יש מקום לומר שהבחירה להיכנס באופן זה היא ביטול המורא, מה שאין כן כשאין ברירה אחרת. בעניין זה הארכתי במאמר ב'אמונת עתיך' (גליון 101 עמ' 151 - 157: כניסה לעזרה בכסא גלגלים, ושם הערה 26; וראה בתגובות למאמר בגליון 102, שחלקו על היתר זה), וכן בספר 'מורא מקדש' מאת הרב הלל בן שלמה עמ' 119 - 120, שאוסר את הדבר, ובהערותיי בסוף הספר, עמ' 184 הערה כט.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il