ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה מעשר כספים - למי?

סינון לאינטרנט מכספי מעשר

שאלה
כבוד הרב שלום, ברצוני לשאול האם ניתן לרכוש סינון לאינטרנט מכספי מעשר כספים? (הכוונה לאפליקציית סינון על סמארטפון)
תשובה
לשואל, שלום וברכה! חובה להתקין סינון לאינטרנט, ומכיוון שזו חובה אין לעשות זאת מכספי מעשר, אלא אם כן אין ברירה אחרת. הרחבה: 1. מעשר כספים מיועד בעיקרו לצדקה, ורבים מתירים גם להשתמש בו למצוות אחרות, אך דווקא אלו שאינך חייב בהן, כגון קניית ספרי קודש לשם השאלתם. המעשר לא מיועד למצוות שהן חובה בסיסית, ונמצא שאתה פורע את חובך מן המעשר (עיין יו"ד סי' רמט ס"א וט"ז ס"ק א). ולשון שו"ת 'בית דינו של שלמה' (לר' רפאל שלמה לניאדו, מחכמי ארם צובא, יו"ד סי' א, מהדו' מכון הכתב עמ' 113; הובא גם בשו"ת רב פעלים ח"ב או"ח סי' סד): "לקנות טלית ותפילין ומזוזות שהם חובת הגוף, ולא שייכי לעניים, וכל שכן שהם מצוות שעל גופו והם לו לעצמו, לו לבדו ואין לאחרים עמו, שהדבר פשוט שאין יוצאין ממעות מעשר. ומכאן אתה דן לסוכה ולולב ונר חנוכה וקידוש היום והבדלה וארבע כוסות ומצה ומרור וסעודות שבת ויום טוב וכיוצא במצווה שבממון, דאף שכולם מצוות - לא נפקי ממעות מעשר אלא מן החולין". 2. התקנת סינון לאינטרנט היא חובה בסיסית. זהו קל וחומר מהסוגיה בבבא בתרא נז ע"ב על המעבר ליד נשים העומדות על הכביסה, על פי פירוש רוב ככל הראשונים שאפילו ב"ליכא דרכא אחריתי" אסור לראות מראות אסורים וללכת באופן שבו קרוב לוודאי שניתקל בהם. ולשון החפץ חיים (הלכות לה"ר כלל ו באר מים חיים סוף ס"ק יד): "דאפילו לית ליה דרכא אחרינא למיזל ולא ניחא ליה בהסתכלות - אפילו הכי אסרו חז"ל", ראה דבריו שם באריכות, ואין כאן מקומם. ולשון חז"ל באבות דרבי נתן (פרק ב): "איזהו סייג שעשו כתובים לדבריהם? הרי הוא אומר 'הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה' (משלי ה, ח)... שאומרים לו לאדם: אל תלך בשוק זה ואל תכנס במבוי זה, שזונה יש שם נאה ומשובחת, והוא אומר: בטוח אני בעצמי שאע"פ שאני הולך לשם איני נכשל בה. אמרו לו: אף על פי שאתה בוטח בעצמך - אל תלך לשם, שמא תכשל בה... כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה". כל מי שמתמצא קצת בנושא יודע שאלו אינן אזהרות סרק; אלו ניסיונות קשים שמפילים חללים רבים, כולל אנשים טובים ותמימים, ואני אומר זאת מידיעה ברורה. ואם בהליכה ברחובות העיר אנחנו נאלצים בעל כרחנו להזדקק להיתרים דחוקים, אין בכך היתר להיכנס (או להכניס ילדים ונערים) לנסיונות גרועים הרבה יותר, כשיש דרך פשוטה לחסוך אותם. לפיכך, התקנת הסינון מצטרפת לרשימת המצוות והחיובים הנ"ל שאין להשתמש בה מכספי המעשר. 3. לכאורה, הגדרה זו, שמדרגת את ההתקנה במקום גבוה בסולם החיובים, עלולה לגרום תוצאה הפוכה, כי אם אין לך מספיק כסף גם לזה וגם למעשר, והסינון לא יכול לבוא ממעשר, אזי לא תתקין סינון. ולא היא. אם אתה נמצא במצוקה כספית, והברירה מבחינתך היא התקנת סינון או מתן מעשר, עדיף שתוותר הפעם על נתינת המעשר (שלרוב הדעות איננה חובה גמורה אלא מנהג טוב) ותשתמש בכסף להתקנת הסינון. במידת האפשר, כדאי שתרשום לעצמך להשלים בהזדמנות את חובך למעשר.
עוד בנושא מעשר כספים - למי?

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il