ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מעלת מצוות ציצית | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ה אלול תשע"ז

מעלת מצוות ציצית


הרב חיים שרייבר

שאלה:
מה זוכה אדם שמקיים מצוות ציצית?

תשובה:
שלום
אביא מספר מקורות בענין מעלת מצוות ציצית:
מסכת נדרים (דף כה/א) שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורה
מסכת מנחות (דף מג/ב) תנו רבנן חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות תפילין בראשיהן ותפילין בזרועותיהן וציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן ועליהן אמר דוד שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך
מסכת מנחות (דף מג/ב) רבי אליעזר בן יעקב אומר כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא שנאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק ואומר חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם.
מסכת שבת (דף לב/ב) אמר ריש לקיש כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה מאות עבדים שנאמר כה אמר ה' [צבא-ות] בימים ההמה (בזמן הגאולה) אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים [והחזיקו] בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכם וגו'. ופירש רש"י: בכנף איש יהודי - בשכר הכנף יחזיקו בכנף עשרה אנשים מכל לשון, הרי שבע מאות לשבעים לשון, וארבע כנפות יש לו הרי אלפים ושמנה מאות.
מסכת מנחות (דף מג/ב)רבי שמעון בר יוחאי אומר, כל הזריז במצוה זו - זוכה ומקבל פני שכינה, כתיב הכא: 'וראיתם אותו', וכתיב התם: 'את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד'. תניא אידך: 'וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה''
- שקולה מצוה זו כנגד כל המצוות כולן.
מסכת שבת (דף כג/ב) אמר רב הונא: הזהיר בציצית- זוכה לטלית נאה.
גמרות אלו הובאו גם בספרי ההלכה:
הרמב"ם (פ"ג מהל' ציצית הל' יא-יב) כתב: "אע"פ שאין אדם מחוייב לקנות לו טלית ולהתעטף בה כדי שיעשה בה ציצית אין ראוי לאדם חסיד שיפטור עצמו ממצוה זו אלא לעולם ישתדל להיות עטוף בכסות המחוייבת בציצית כדי שיקיים מצוה זו. ובשעת התפלה צריך להזהר ביותר גנאי גדול הוא לתלמידי חכמים שיתפללו והם אינם עטופים. לעולם יהא אדם זהיר במצות ציצית שהרי הכתוב שקלה ותלה בה כל המצות כולן שנאמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה'".
והשו"ע (סי' כד סעי' ו') כתב: "גדול עונש המבטל מצות ציצית, ועליו נאמר לאחוז בכנפות הארץ וגו' (איוב לח, יג) הזהיר במצות ציצית, זוכה ורואה פני שכינה".
ישנם עוד מקורות רבים לקטתי את מקצתם
יום טוב


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il