שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

רכיבה על בהמה ללא אוכף

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ז תמוז תשע"ח
שאלה
שלום הרב האם מותר לרכב על בהמה עם הפרדה של שמיכה דקה או שצריך עבה או שחייבים אוכף?ולמה? תודה רבה
תשובה
לשואל, שלום וברכה! כאשר רוכבים על בהמה יש להקפיד לרכב באופן כזה שלא יביא בסבירות גבוהה להתחממות של האבר הגברי ולפליטה של זרע. מדברי הגמרא והפוסקים אפשר להסיק שברכיבה על גבי אוכף קשה אין חשש לכך, ולא ברור מה הדין לגבי שמיכה. למעשה, מסתבר שהקובע לעניין זה הוא ניסיונו האישי של האדם עם עצמו, ומי שלפי הרגשתו חושב שמצע רך יספיק לו יכול להקל בזה, בפרט ברכיבה קצרה. הרחבה: בגמרא בנידה יד ע"א נאמר: "אמר אביי: רוכבי גמלים אסורין לאכול בתרומה. תניא נמי הכי: רוכבי גמלים - כולם רשעים... החמרים - מהן רשעים מהן צדיקים. איכא דאמרי, הא - דמכף, הא - דלא מכף". כלומר, הרכיבה על גמל גורם בסבירות גבוהה להתחממות והוצאת זרע לבטלה, ולכן הרוכבים אסורים לאכול בתרומה. ובברייתא גם נאמר שהם רשעים, בניגוד לרוכבי החמורים, שבהם יש כאלה ויש כאלה, ומסבירה הגמרא שלגבי החמורים הדבר תלוי אם יש אוכף או לא. ומה לגבי הגמלים? רש"י מסביר ש"דרך גמלים לרכוב בלא אוכף אלא במרדעת ומתחמם". האוכף הוא קשה, והמרדעת רכה (מאירי שבת נג ע"א: "שהאוכף הוא של עצים ונתון על המרדעת", וכן בערוך ערך אכפא), ומכאן ההבדל. למדנו, אפוא, שלדעת רש"י יש הבדל בין אוכף קשה, שמונע מעבר של חום הבהמה, לבין מרדעת רכה, שבה חשים את חום הבהמה. כעין זה כתב בתרומת הדשן (סי' קיח) לגבי הובלת קמח כשר לפסח על גבי בהמה, שהדבר מותר על גבי אוכף או עור עבה. לעומת זאת מדברי הרמב"ם (הל' תרומות פ"ז ה"ו) נראה שלא הבדיל בעניין זה בין אוכף למרדעת, וכפי שהסביר הרדב"ז שם. וכך נקט למעשה בשו"ת משנה הלכות (ח"ו סי' רכט), בין השאר בגלל השינוי בהרגלי הלבוש בימינו בהשוואה לימי חז"ל, עיין שם. יש לציין שבשולחן ערוך (אבן העזר סי' כג ס"ו) כתוב: "אסור לרכוב על בהמה בלא אוכף" ובסוגריים נוסף: "פירוש: מרדעת, באסט"ו בלע"ז", ולפי זה מרדעת מותרת, כמשתמע ברמב"ם. אך ידוע שביאורי המילים שנוספו בשולחן ערוך הם מעשה ידי המדפיסים ואינם מוסמכים, ולכן אין לראות בדברי השו"ע הכרעה לקולא (והעיר על כך בערוך השלחן שם ס"ד, שהמרדעת אסורה). מכל מקום, נראה שלמעשה ניתן לסמוך על דברי הרמב"ם ולהסתפק בשמיכה, אם הניסיון המעשי לא מורה להפך. יש להוסיף לעניין זה שני שיקולים: האחד, שב'ספר הזכרונות' לר' צדוק הכהן מלובלין (מצות פריה ורביה פרק ב) הקל במי שלא רגיל לרכב ומפחד בשעת הרכיבה, והתלבט האם רכיבה קצרה מותרת בכל מקרה. השני, שעיקר האיסור כאן אינו מוסכם לגמרי. הגמרא לא אומרת בפירוש שאסור לרכב על בהמה ללא אוכף, ואיסור כזה לא הובא ברי"ף ורמב"ם והרא"ש, אע"פ שהרמב"ם הביא להלכה בהלכות תרומות פ"ז ה"ו את ההשלכה לגבי אכילת תרומה. נראה שהביטוי החריף בגמרא "רשעים" מתייחס למי שנוהג כך באופן מתמיד ונהנה מכך, כלשון המאירי שם: "רוכבי גמלים נאמר עליהם 'רשעים' מצד שנהנין בחמום של עבירה וכיוצא בה". אם כן, מי שלפי הרגשתו סבור שמצע דק יספיק לפתור את הבעיה יכול לסמוך על כך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il