ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות כלליות

ביטול גזרות ותקנות בזמן הזה

הרב חיים שרייברכ"א כסלו תשע"ט
197
שאלה
במסכת ביצה (ה,ב) נאמר שדבר שנאסר במניין צריך מניין אחר להתירו (אפילו אם בטלה סיבת הגזרה כמו שמבינים מהלימודים שמובאים שם), בהמשך המסכת (ל:) מוזכרת גזירת כלי שיר - אך התוס’ כתבו שבימינו בטלה גזרה זאת משום שאין אנו בקיאים במלאת תיקון כלי שיר ואין זה מצוי, יוצא מכך שביטלו גזרה והיאך יעשו זאת לאור ההלכה שכל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו- האם יש חילוק בין גזרה לגזירה וישנם סוגי גזרות שיש בכח חכמים לבטל ויש גזרות שאי אפשר לעשות כן? עוד דוגמה אפשר לראות בדין מים מגולים שנפסק בשו’’ע שמותרים בימינו... שאלה נוספת: איך אפשר להבחין בתוך דברי הגמרא אלו איסורים מדבריהם הם גזרות/תקנות שנמנו עליהם ואילו לא?
תשובה
שלום כיוונת לשאלת הבית יוסף. אשריך! הבית יוסף (אורח חיים סימן של"ט) מביא את התוס' שכתבו "לדידן שרי(=מותר לרקוד בשבת) דדוקא בימיהם שהיו בקיאים לעשות כלי שיר שייך למיגזר אבל לדידן אין אנו בקיאין לעשות כלי שיר ולא שייך למיגזר" עכ"ל. ומקשה עליהם הרי למדנו "בפרק קמא דביצה (ה.)...שאף על פי שנתבטל טעם הגזירה לא נתבטלה הגזירה". הבית יוסף מיישב קושיא זו וכותב שהתוספות מדמים את הגזירה שמא יתקן כלי שיר לגזירה של משקין מגולים שהתירו בימינו כיון שאין מצויים נחשים אצלנו כמו בעבר ובגזירות מעין אלו כאשר בטל הטעם בטלה התקנה. בשו"ת תורת חסד (לרב שלמה זלמן פראדקין מלובלין, או"ח סי' י"ז אות ו') מקשה על הבית יוסף שאין לדמות בין שתי הגזירות. לגבי מים מגולים כתבו התוס' שמתחילה כשאסרו לא אסרו אלא במקום שהנחשים מצויים ואותם המקומות שאין הנחשים מצויים לא היו בכלל הגזירה מלכתחילה. אבל את הגזירה שמא יתקן כלי שיר גזרו בכל מקום ומדובר בגזירה מוחלטת כשאר כל גזירות חכמים שאף כשנתבטל הטעם לא בטלה הגזירה. ולכן חלק באופן אחר על פי תשובת הרא"ש, שיש לחלק בין גזירה שטעם האיסור ידוע ומבורר שבזה כשבטל הטעם בטל האיסור ממילא כיון שכולם יודעים שכעת לא שייך לגזור עוד. ובין מקרה שאין טעם האיסור ידוע כל כך שאף כשבטל הטעם לא בטל האיסור וצריך מנין אחר להתירו, מכיון שהאנשים אינם מעלים בדעתם שגזירה זו תלויה בטעם זה, ואם נתיר יבואו להתיר אף במקום שיהיה שייך אותו הטעם של הגזירה. לגבי שאלתך השנייה - בכל מקום יש ללמוד את דברי הראשונים והאחרונים ובכך לדעת אלו גזרות ותקנות שייכות ואלו בטלו. יום טוב
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il