ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
אל תפספסו! סופ"ש הכנה לימים הנוראים מבית אתר ישיבה
שאל את הרב שבת ומועדים מוקצה

שעון חול בשבת

שאלה
האם מותר להשתמש בשבת בשעון חול שיש עליו פסים המורים כמה זמן עבר? והאם מותר להשתמש בטיימר חול שאין עליו פסים אלא זמן קבוע כגון שתים או שלש דקות?
תשובה
בשלחן ערוך (או"ח סימן שח סעיף נא) כתב, מה שמורה על השעות שקורין רילוז"ו בין שהוא של חול [הוא כלי שממלאין בו חול והחול יוצא דרך נקב מתחתיתו, ועשויה קוין קוין לשער בו השעות – מ"ב ס"ק קסה] בין שהוא של מין אחר יש להסתפק אם מותר לטלטלו (וכבר פשט המנהג לאסור). בשלמי יהודה (פרק ו סעיף ג והערה ו) כתב, שעון חול הוא כלי שמלאכתו לאיסור, מש"ע סימן שח סעיף נא ומ"ב ס"ק קסה, ושם מיירי כנראה ליממה שלמה, בשעוני חול העשויים לדקה בשביל בישול ביצים שכיון שאינו ראוי לכלום יתכן שהוא מוקצה. ולענ"ד נראה שודאי שיש אנשים שיש להם כן שימוש בזה למדידת זמן קצר, ויש לדון האם דינו כשעון חול ליממה המדובר בשו"ע ומותר למדוד בו רק לדבר מצוה ואם לא כן הרי זה מוקצה או שמדידת זמן קצר כזה לא נחשבת למדידה שאסרו חכמים ומותר למדוד בו לכתחילה אף לדבר הרשות??!! הפרמ"ג או"ח סימן רנב במשבצות זהב ס"ק ז מתיר במפורש וז"ל וכן אותו זכוכית שמונח בתוכו חול וקורין שעה מותר להפכו בשבת להוריק מזה לזה דלאו מידי עביד ומוקצה לא הוה דיחדו לכך הוה כלי לצורך גופו ומקומו עיין סימן שח בזה ע"כ. בלבוש לעומת זאת נוטה לאיסור, שכתב בסימן שח סעיף נא וז"ל וכלי שמורה השעות ע"י שמראה הצל הוי כמו מדידה שמודד הצל והוי מלאכתו לאיסור... וכן אותו כלי שיש בו חול שקורין אותו סתם שעה, יש להסתפק אם מותר לטלטלו שהרי הוא כלי, או שמא יש לאוסרו משום דמלאכתו לאיסור דהוי כמו מדידה שמודד שיעור הזמן, ופשט המנהג לאסור: הג"ה ואע"ג דלמצוה שרי מדידה כמו שנתבאר לעיל סימן ש"ו סעיף ז', מ"מ מאן לימא לן דהא חשיב מדידה של מצוה, דאי משום שלומד על ידו א"כ יתלה לימודו בשום איסור ויהא שרי, וחלילה, ואע"ג דלאו מדידה גמורה הוא מדידת הזמן, מ"מ יש לדמותה למדידה, לזה נתפשט המנהג לאיסור (והובא גם בכף החיים אות רסט). בכף החיים (אות רעג) כתב, שבלישבונה עיר גדולה לאלהים היו מניחים בשבת כלי שמשערין השעה בחול לפני הדרשן בתיבה. מחב"ר אות ג'. מכל הנ"ל עולה שאין להשתמש בשבת בשעון חול שיש עליו פסים המורים כמה זמן עבר אם לא לדבר מצוה, ואין לטלטלו כדין כלי שמלאכתו לאיסור אא"כ צריך לגופו או מקומו. אולם לגבי טיימר חול שאין עליו פסים אלא זמן קבוע כגון שתים או שלש דקות, המיקל להשתמש בו בשבת יש לו על מי לסמוך והמחמיר תבוא עליו הברכה.
עוד בנושא מוקצה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. שאל בהמשך לשאלה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il