שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תפילת ליל שבת

האם אפשר לומר ויכלו ביחיד

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ז אייר תש"פ
שאלה
שלום הרב. האם יחיד שלא הספיק לומר ויכולו בליל שבת עם הציבור אחר עמידה של ליל שבת, יכול לומר ויכולו ביחיד?
תשובה
שלום וברכה ! נכון להדר כמנהג רבים לומר 'ויכלו' עם אדם נוסף, ואפשר לאמרה גם ביחיד, אך כשאומר ביחיד לא יתכוון לשם עדות אלא יאמר כאדם הקורא בתורה. הרחבה: הכלבו (סי' ל"ה) כתב וז"ל: "ואח"כ פותח ש"ץ וכל הקהל בקול רם ויכלו וכולם מעומד, לפי שזה הוא עדות אל השי"ת ביצירת מעשה בראשית ועדות מעומד". וכן כתב הטור (או"ח סי' רס"ח) בשם יש אומרים, שצריך לומר יחד ובעמידה, מטעם שצריך להעיד ביחד ומעומד. ועפ"ז כתב הט"ז (שם ה') שיחיד המתפלל אינו חוזר לומד ויכלו לבד "דאין עדות ליחיד, ועדה שלימה בעינן להעיד להקב"ה דהיינו עשרה, ואם ירצה יחיד לאמרה לא יתכוין לשם עדות אלא כקורא בתורה כנלע"ד". והעירו במג"א (שם סק"י) ובמחצית השקל, שהסמ"ע (חו"מ כ"ח) כתב שבתחילה מעידים ביחד בפני הבעל דין. ואח"כ מוציאים כולם מחוץ לבי"ד וחוקרים כל עד בפני עצמו, ואם כן משמע שבעדות צריך שיעידו פעם אחת ביחד. והמ"ב (רס"ח סקי"ט) כתב וז"ל: "ועכ"פ יהיה בשנים. ויחיד המתפלל, י"א דאינו חוזר לומר ויכלו, דאין עדות ליחיד, וי"א דיחיד יכול לומר אבל אין צריך עמידה", וסיים ע"פ הט"ז: "וטוב שגם היחיד יאמר, אבל לא יתכון לשם עדות אלא כקורא בתורה". אולם האליה רבה (שם ס"ק י"ב וי"ד) כתב שגם היחיד צריך לאומרה, משום שכל האומר ויכלו בערב שבת, נמחלים עוונותיו, וגם משום יו"ט שחל בשבת קודש, כמו שכתבו התוס' (פסחים קו. ד"ה זוכרהו), הרא"ש (שם סי' ט"ו) והמרדכי (שם לז:). וראה בראבי"ה (שבת סי' קצ"ו) שאמירת ויכלו ג' פעמים מכפרת כמו בפרשת פרה אדומה. וטעמים אלו שייכים גם ביחיד. גם מרן החזו"א (או"ח סי' ל"ח סק"י) דחה דברי המחייבים לאומרו בשניים, וכתב שאין צריך להדר על כך, משום חשש שנראה כמעמיד עדים על מעשה בראשית, והוסיף שיתכן שבאופן זה אין צריך לאומרו בקול רם ובעמידה (וראה באליה רבה לעיל שכבר כתב מעין זה). וכתב בתו"ש (רס"ח אות י') שע"פ האריז"ל צריך לומר ג"פ ויכלו ע"פ הסוד, וכן כתב כה"ח (שם סקל"ה), והאורל"צ (י"ט ד'). בברכת השבת,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il