ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה דרכי הגאולה

טומאה ישנה בכלי מתכות

שאלה
האם דין טומאה ישנה בכלי מתכות שקובע שכלי שנטמא ונשבר והוכן ממנו כלי חדש חזר לטומאתו נוגע גם לדין חרב כחלל וממילא הרבה/רוב כלינו טמאים בחרב כחלל גם אם לא ידוע לנו על כך?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! מן הגמרא בעבודה זרה נב ע"א עולה שדין טומאה ישנה נאמר בכל טומאה דאורייתא, וממילא משמע שהוא הדין בטומאת חרב כחלל, שבפשטות היא מדאורייתא (עיין פסחים עט ע"א, רמב"ם וראב"ד בהל' טומאת מת פ"ה הל' ג-ה, ואין כאן המקום להאריך). הר"ש (כלים פ"ב מ"א) אף כתב שהסיבה שגזירה זו נאמרה דווקא במתכת היא מפני דין חרב כחלל המיוחד בה, לדעתו: "דלא גזור טומאה ישנה אלא בכלי מתכות דטעמא דטומאה ישנה מפרש בפרק קמא דשבת (דף טז ב) משום גדר מי חטאת, וטעם זה לא שייך בשאר כלים, דכלי מתכות הדבר קשה להמתין להן הזאה ג' וז' משום דחרב הרי הוא כחלל". נראה שכוונתו לומר שמכיוון שכלי מתכת שנטמא למת מטמא בחומרה גדולה יותר, שכן הוא נחשב כאבי אבות הטומאה, לכן בעליו לחוץ יותר לזרז את טהרתו על ידי שבירתו ולכן גזרו דווקא עליהם (רש"ש בכלים פי"א מ"א, וכך מבואר מהרא"ש בכלים פ"ב מ"א, שהוסיף על דברי הר"ש שכלים אלו מטמאים באהל). לפי פירוש זה לא נאמר בר"ש שטומאת חרב כחלל נשארת גם אחרי השבירה. אך ביד דוד (שבת שם) פירש שכוונת הר"ש שכלי מתכת עלולים יותר להיטמא, מפני שאפילו אם נגעו בטמא מת הם טמאים טומאת שבעה, ולכן גזרו דווקא בהם. לפי פירושו מתבאר שגם בטומאת חרב גזרו על הכלים. כל זאת לפי הדעה הרווחת בעניין חרב כחלל. בספרי 'טהרת ישראל' סי' ב כתבתי הצעה להבנה חדשה בדין זה, שכאשר הכלי פרש מן המת הוא כבר לא מטמא טומאת שבעה, וכן אדם שפרש מן המת לא מטמא את הכלי שנגע בו טומאת שבעה. לפי סברה זו טומאת שבעה בכלים מוגבלת רק לכלים שהיו ממש בסביבת המת. ואמנם מדרבנן גזרו חכמינו על כל הכלים הנמצאים שלא ידוע מה אירע להם שמא נטמאו, ובפשטות הכוונה שחששו להם לטומאת מת (נחלקו בזה הראשונים, וראה ב'שערי היכל' על פסחים, מערכה טז). אלא שעל טומאה זו מדרבנן כנראה לא גזרו טומאה ישנה, לפי הגמ' בעבודה זרה הנ"ל. לגבי הכלים שלנו יש לברר עוד כמה שאלות הלכתיות ומעשיות: 1. האם רובם ממתכת חדשה או ממוחזרת? 2. האם בשימושם הקודם יש להניח שנטמאו בטומאה דאורייתא או דרבנן? למשל, אם היו בשימושם של גויים ככל הנראה לא נטמאו בטומאה דאורייתא. 3. מה דין מתכת שעברה שינוי מוחלט במיחזור? ראה שבת טז ע"ב "דרצפינהו מירצף" ברש"י ובריטב"א, ובכלים פי"א מ"ג בפירוש הר"ש והרמב"ם.
עוד בנושא דרכי הגאולה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il