ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה השבת אבידה

השבת אבידה לערבים

53
שאלה
במקרה שערבים מעיפים עפיפון והוא נופל בשטח של ישוב יהודי. האם צריך להחזיר להם את העפיפון? מדובר כאשר אנו יודעים לאיזה משפחה ערבית העפיפון שייך.
תשובה
בס"ד שלום וברכה, מעיקר הדין לרוב הפוסקים אין חיוב להשיב, אלא א"כ יש חשש שיהיה חילול ה'. אך בכל אופן ראוי להשיב כדי לקדש את שם ה', אלא א"כ גוי זה אינו בן תרבות, ופוגע ביישוב. בפרשתנו (כי תצא, כב,א) נאמר שמצוות השבת אבידה היא "לאחיך" ואין חובה להחזיר אבידה לגוי. ובגמ' סנהדרין (עו ע"ב), ישנה כתוב שאסור להחזיר אבידה לגוי: "אמר רב יהודה אמר רב: ... והמחזיר אבידה לנכרי, עליו הכתוב אומר: "למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה' סלח לו". אך, בגמ' בבא קמא (קיג:) נאמר: "תניא, ר' פנחס בן יאיר אומר: במקום שיש חילול השם, אפילו אבידתו אסור". היינו שיש חיוב להחזיר כאשר יש חשש לחילול השם. ובירושלמי מובאים מספר סיפורים על כך שיש להשיב אבידה לגוי כדי לקדש את שם ה' וכן פסק השו"ע (חו"מ רסו,א) אבידת גוי מותרת... ואם החזירה לקדש את ה' כדי שיפארו ישראל וידאו שהם בעלי אמונה הרי זה משובח". (טעם ההבדל בין ישראל לגוי הוא שמצוות השבת אבידה נובעת מגמילות חסד שעושים עם אחים). אך יש פוסקים שגויים שאינם עובדי עבודה זרה ומקיימים שבע מצוות בני נח יש להחזיר להם אבידה. כך כתב המאירי בבא קמא (קיג:) "נמצא שאף עובדי האלילים ושאינם גדורים בדרכי הדתות אסור לגזלם... ומ"מ אין אדם חייב לחזר אחר אבדתו כדי להחזירה לו ולא עוד אלא אף מי שמצא אבדתו אינו חייב להחזירה שמציאה מקצת קנין הוא וחזרתו דרך חסידות ואין אנו כפופים לחסידות למי שאין לו דת... ומ"מ אם נודע לו על כל פנים חייב להחזירו וכן אף באבדה כל צד שיהא חלול השם בעכובה מחזירה. הא כל שהוא מעממין הגדורים בדרכי הדת ועובדי האלהות על איזה צד אף על פי שאמונתם רחוקה מאמונתנו אינם בכלל זה אלא הרי הם כישראל גמור לדברים אלו אף באבדה ואף בטעות ולכל שאר הדברים בלא שום חלוק". וכך כתוב בספר חסידים סימן שמח (אך ניתן להסבירו כמידת חסידות). הרב קוק כתב שהעיקר כדברי המאירי אך יש שסברו שדברים אלו נכתבו מחמת הצנזורה (חת"ס). וכן פסק הרה"ג דב ליאור בתשובתו לאתר : https://www.yeshiva.org.il/ask/36481 בברכה,
עוד בנושא השבת אבידה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il