שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות יום טוב

האם מותר לקחת כדורים וויטמנים ביום טוב

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ו אלול תש"פ
שאלה
שלום וברכה, רציתי לשאול אם לאדם אין בעיה רפואית ולוקח מידי יום ויטמנים חוץ משבתות. וכן האם נהוג לא לקחת כדורים וויטמנים בשאר ימים טובים כמו בשבת? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום רב. איסור נטילת כדורים ביום טוב דינו כמו בשבת, אולם המקל יש לו על מה לסמוך בפרט כשמדובר על ויטימינים או כדורים שהתחילו לקחת לפני היום טוב או שיש בכך מניעת שמחה ביו"ט. אם יש צורך רפואי בנטילה, כגון שיש הוראה מקצועית לקחת את הכדורים באופן קבע כדי למנוע מחלה מסויימת, וכן אם מדובר בחולה אפילו שאין בו סכנה, מותר לקחת כדורים וכל שכן ויטמינים. מקורות והרחבה: המ"ב (תקל"ב ב') כתב בשם המג"א והפמ"ג, שביום טוב "אסור אפילו לשתות דבר שהוא משום רפואה, גזירה אטו שחיקת סממנים". ואם כן איסור נטילת תרופות שייך גם ביום טוב. ואע"פ שהתירו ביו"ט "אוכל נפש", מכל מקום ביו"ט הותר רק דבר "השווה לכל נפש", ותרופה אינה בגדר זה כיון שאינה ניטלת ע"י רוב האנשים הבריאים. ואף שכולם רוצים להיות בריאים, מכל מקום עצם נטילת הגלולות אינה שווה לכל נפש (ראה שולחן שלמה רפואה ב' עמ' ר"ב). לכאורה יש מקום להקל יותר בנטילת ויטמינים כיון שהם נחשבים יותר כדבר השווה לכל נפש. אולם יש לפקפק בכך. כמו כן לשיטה זו ודאי שאין להקל בלקיחת כדורים ביום טוב. מאידך דעת האבני נזר (תשובה שצ"ד ה') שאפשר להקל בנטילת תרופות ביום טוב בתנאי שאין בכך פגיעה בשמחת יום טוב ובאכילה. עיין שם שיש להקל בכדור שמשפיע בצורה מידית וכו' ויש להוסיף שכיום שהכדורים נעשים בצורה מקצועית אצל מומחים ואינם ניתנים לחיקוי, יש שכתבו להקל (שערים המצויינים בהלכה צ"א סק"ב, שו"ת צי"א ח"ח ט"ו ט"ו), אולם פוסקים רבים כתבו לאסור (שש"כ ל"ד, ג', הליכות עולם ח"ד תצוה יט, אור לציון ח"ב ל"ו). ולכאורה לגבי דרך עשיית ויטמינים טבעיים שאינם מצריכים מומחיות גדולה, יש לעיין אם דינם בזה כדין כדורים לגמרי. והנה לגבי עצם נטילת ויטמינים בשבת נחלקו הפוסקים. ותחילה נקדים, שמותר לחולה לקחת תרופות, כיון שכל מה שאסרו חכמים לקחת תרופות משום שחיקת סממנים, זה רק לחולה במקצת גופו, אבל לחולה בכל גופו מותר (רמ"א שכ"ח ל"ז, ועיין באו"ה שם ואחרונים). וראה בשש"כ (פרק ל"ד סע' כ' והערה פ"ה) שכתב לאסור לאדם בריא לקחת ויטמינים ומתיר לחולה אף שאין בו סכנה. כמו כן מתיר לקחת ויטמינים שמשמשים כתחליפי מזון כיון שהם נחשבים למאכל. ובאגרות משה (אורח חיים חלק ג' נ"ד) חילק בין ויטמינים שאינם מבריאים את האדם, אלא מחזקים אותו מעט שמותר לקחתם, לבין ויטמינים שמרפאים שבהם יש להחמיר. וויטמינים שהם לרפואה, יש לאסור בכל עניין. אולם בשו"ת ציץ אליעזר (חלק י"ד סימן נ') ובילקוט יוסף (שבת ח"ד שכ"ח נ"ה) כתבו להתיר ליטול ויטמינים בשבת. וראה בילקו"י (שם) שעדיף להתחיל ליקח מהם מערב שבת. ומי שיכול להימנע מזה בשבת בלא קושי, תבוא עליו ברכה. ולכן ע"פ האמור, המקל לקחת ויטמינים ביום טוב יש לו על מה לסמוך, בפרט שמדובר על כדורים שתחילו לקחת לפני יום טוב וכל שכן אם יש בכך מניעת שמחת יום טוב. עם זאת המחמיר כשאין בדבר צורך או מניעת שמחת יום טוב, תבוא עליו ברכה. בברכת שנה טובה ומבורכת,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il