שאל את הרב

  • הלכה
  • ספר תורה

'תנו כבוד לתורה' - הלכות כיבוד ספר תורה

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ט"ז מרחשון תשפ"א
שאלה
מהו הגדרים של כבוד התורה - מתי צריך לעמוד ועד כמה? ומה הדין בספר תורה פסול?
תשובה
הקדמה הגמרא במסכת קידושין אומרת דבר מפתיע , מניין לומדים שצריך לעמוד בפני ספר תורה? אומרת הגמרא: קל וחומר, מפני לומדיה עומדים, מפניה לא כל שכן. ובעקבות כך פסק השולחן ערוך חייב אדם לנהוג כבוד גדול בספר תורה ... ישב לפניו בכובד ראש וביראה ופחד, ויכבדנו כפי כוחו. ועוד הוסיף: הרואה ס"ת כשהוא מהלך, חייב לעמוד לפניו, ויהיו הכול עומדים עד שיעמוד זה שמוליכו ויגיענו למקומו, או עד שיתכסה מעיניהם. והוסיף הרמ"א - השומע קול הנושא ספר תורה אף על פי שאינו רואה אותו, חייב לעמוד. • עמידה לספר תורה בעת לימוד/ שיעור אפילו אם עוסק בתורה חייב לעמוד מפני ספר תורה, שהרי לומדים זאת מעמידה בפני תלמידי חכמים שנוהגים בעמידה בפניהם גם באמצע לימוד.(פת"ש רפב,ג) והוסיף 'הליכות שלמה' אם לא הבחין בספר התורה אין צריך לומר לו שהרי כתוב "כל הרואה ס"ת מהלך" ולכן אם לא ראה באמצע הלימוד לא התחייב. • עמידה בשעת קריאת התורה לא צריך לעמוד בשעת קריאת התורה (שולחן ערוך ,הגר"א) ויש שכתבו מדין חומרא לעמוד בשעת קריאת התורה והסבירו "שראוי להדר ולעמוד מפני שצריך האדם להעלות בדעתו כששומע הקריאה מפי הקורא כאלו קבלה אותה שעה מהר סיני, ובהר סיני היו כל ישראל עומדים". (ב"ח) ספר תורה בארון הקודש או בבימה – אין צריך לעמוד אף על פי שהארון קודש פתוח. והוסיף הט"ז " אלא שהעולם עושים כן דרך כבוד לעמוד כל שהארון הקודש פתוח ואין חיוב בדבר והעולם נוהגים בכל זה לעשות הידור לתורה ולעמוד". • כיבוד ספר תורה פסול כתב ערוך השולחן - מפני ספר תורה פסול אין צריך לעמוד! ורק בספר תורה הכתובה כדין ואין בה טעויות, והיא כנתינתה מסיני חייבים לעמוד. לעומתו כתבו הפוסקים שצריך לנהוג אותו כבוד בספר תורה פסול, שהרי אם תיקנו אות או מילה והספר חזר לכשרותו כיצד התקדש יתר הספר מחדש? אלא בהכרח שהוא היה בקדושתו גם בעת היותו פסול. (נו"ב, הליכות שלמה) • הפניית הגב לארון הקודש או לספר תורה כתב הרמב"ם: "ולא יעמוד שאחוריו לספר תורה, אלא אם כן היה גבוה ממנו עשרה טפחים" (80 ס"מ). והוסיף הט"ז ולכן מותר לרבנים לעמוד בדרשה שאחוריהם לארון הקודש שהוא רשות אחרת. והוסיף בספר 'הליכות שלמה' שגם עם הספר מונח בבימה על מתקן והחזן בתפילה ואחוריו לספר התורה, אין זה נחשב כחוסר כבוד לספר תורה, מפני שסוף סוף הוא עומד על מקומו. • ישיבה בזמן הקפות בשמחת תורה שאל ערוך השולחן: הרי הלכה פסוקה בידינו, כאשר ספר תורה מהלך אסור לשבת, וכיצד יש היושבים בזמן ההקפות. אומנם זו טירחא גדולה כאשר ההקפות נמשכים זמן רב. תירצו כמה תירוצים במנהג לשבת בזמן ההקפות: א. כשמסתובב וחוזר פעם אחר פעם וכבר כיבד הספר בתחילת ההקפה, אינו מוכרח שחייב לעמוד כל הזמן ההקפה. .. לא מצינו חיוב עמידה ללא הגבלת זמן. ודי בפעם ראשונה כשסובב וחוזר למקומו. (תשובות והנהגות) ב. הרוקדים בצפיפות משמשים מחיצה בין ספר התורה ליושבים. (שש"כ) ג. כאשר ספר תורה בריקודים הוא כמי שהגיע למקום הראוי לו, כפי שמניחים אותו על התיבה, ולכן מותר לשבת. (הליכות שלמה)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il