שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

סעודת הושע בן בארי

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ אייר תשפ"א
שאלה
האם הסעודה צריכה להיות דווקא בבשר או בכל דבר אחר והעיקר שיהיו עשרה תלמידי חכמים ?
תשובה
שלום וברכה. אין חיוב בסעודת בשרית או שיהיו עשרה ת"ח דווקא. אולם ראוי שהסעודה תהיה מכובדת, ותהיה עבור ת"ח עניים, וטוב לומר שירות ותשבחות לה' ונשמת כל חי בעשרה. מקורות: נקדים שקבלה זו מופיעה בכמה ספרי חסידות אחרונים בשם מרן הבעש"ט (סגולת ישראל חולה י"ג בשם ספר ליקוטי תורה וש"ס מהרה"ק מזידיטשוב אמור ק"ז), ויש מביאים זאת בשם החוזה מלובלין (בארות המים יקוו המים א'), שאם יש לאדם חולה בתוך ביתו שיקבל על עצמו לעשות סעודה לעניים ת"ח לשם הנביא הושע בן בארי (שם בשם החוזה), ויש אומרים לכבוד בארי הנביא (שם בשם הבעש"ט). ובספר (ברך משה מסאטמר תב"א ג') כתב שטעות סופר נפלה בספר בארות המים, והכוונה לבארי אביו. ובעת הקבלה של הסעודת הודאה יאמר שני פסוקים אלו שנתנבא בארי (ישעיה ח׳ י"ט-כ'): "וכי יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידענים המצפצפים והמהגים הלא עם אל אלקיו ידרוש בעד החיים אל המתים לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר". ומבואר ברש"י (שם) שנבואה זו נאמרה על ידי בארי הנביא, ורק הוכנסו לספר ישעיה כיון שאין בהם מספיק לכדי כתיבת ספר בפני עצמו. ולפי דברי רש"י בשם המדרש, יש חיזוק לגירסה שסעודת הודיה זו צריכה להיות לכבוד בארי הנביא. והטעם לסעודה זו, כתב בשו"ת (דברי יציב קי"ז ז') ע"פ המובא בפסחים (פז:) שהושע אמר קטגוריא על בני ישראל וגער בו הקב"ה, ושב בו וחזר וביקש רחמים עליהם עיין שם, ולכן הוא ג"כ מלמד זכות על כל בר ישראל והבן. וענין אמירת מקראי קודש דנבואתו של בארי, איכא למימר משום דיש בהם לימוד זכות גדול על בני ישראל, דכשאומות העולם אומרים להם דרשו אל האבות והידעונים וגו' משיבים להם הלא עם אל אלהיו ידרוש וכו', עיין שם. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il