שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • דרכי הגאולה

מה מיוחד דווקא בחזרת עמ"י לארצו?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ה אייר תשפ"א
שאלה
שלום הרב , הרבה שומעים על החזון הגאולי ועל הניסים הגלויים שקרו לנו כהצהרת בלפור והשרדות עמ"י אלפי שנים בגלות, אך למען האמת קשה לי לקבל את זה, משום שעמים נוספים עברו דברים גרועים לא פחות (כדוגמת הארמנים) והקימו מדינה ושרדו אלפי שנים. גם לגבי הצהרת בלפור ידוע כיום שהיא הייתה הצהרת שווא של האימפריה הבריטית כדי להבטיח לעצמה שליטה באזור א"י. מה שונה בהישרדות העם היהודי דווקא?
תשובה
שלום וברכה, א. אנו אנשים המאמינים בכך שהקב"ה מנהיג את העולם וכל מה שקורה הוא ע"פ רצונו, בין אצל הפרט ובין אצל הכלל. לכן כאשר קורה לאדם נס והוא ניצל עליו לברך את הקב"ה: "הטוב והמיטיב או "שהחיינו". וכן לא עלינו כאשר קורה לו דבר רע גם על כך יש לברך "ברוך דיין האמת". וכך מסכם הרמב"ם (ברכות י, כו) הלכות אלו: "כללו של דבר לעולם יצעק אדם על העתיד לבא ויבקש רחמים ויתן הודיה על מה שעבר ויודה וישבח כפי כחו, וכל המרבה להודות את יי' ולשבחו תמיד הרי זה משובח". ב. אחד מיסודות האמונה הוא, האמונה בביאת המשיח. כל הדורות עם ישראל ציפה לכך שהקב"ה ישיב אותנו לארצנו, כפי שניבאו לנו הנביאים. כאשר תהליך הגאולה מתחיל להתממש אין דבר יותר משמח מכך. אם תתבונן בדברי הנביאים באופן יסודי ותתבונן במאורעות שהיו לעם ישראל לא תוכל שלא לראות את יד ה' המוליכה אותנו. ג. אין להשוות את המצב של הארמנים למצב של עם ישראל בשום בחינה. הצרות שאירעו לעם ישראל היו גדולים לאין שיעור ובכל זאת עם ישראל שרד. ההתפתחות של מדינת ישראל היא בקצב שאין דומה לו באף מדינה. ניסי המלחמות שהיו במדינת ישראל לא קיימים בשום מקום. אומות העולם מתבוננים על תהליכים אלו ומשתוממים (לדוגמא סיפור שפורסם לפני זמן קצר: "ארה"ב צריכה ללמוד מישראל כיצד לזהות הזדמנויות בעיתות מצוקה. התנהלות ישראל במלחמת ששת הימים צריכה לשמש מופת לארה"ב כיום" - כך אמר ה.ר. מקמאסטר, היועץ לביטחון לאומי בבית הלבן, בפורום הגלובלי בוושינגטון לציון יובל שנים לאותה מלחמה.) ד. חז"ל (נדה לא.) למדו אותנו: "אמר רבי אלעזר: מאי דכתיב עושה נפלאות גדולות לבדו וברוך שם כבודו לעולם - אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו". וכתב על כך בספר בית אלוקים למבי"ט (שער התפילה פרק טז) "אם ישגיח האדם ויהרהר בכל מה שקרה לישראל מזמן גלותם בכלל ופרט, יתאמת אצלו ויראה בעיניו ולבבו יבין כי הכל מאתו יתברך בהשגחתו עליהם". וכך כתב גם בעל חובות הלבבות (שער הבחינה פרק ה): "ואם יבקש אדם בזמן הזה לראות מה שהוא דומה לענינים ההם, יביט בעין האמת עמדנו בין האומות מעת הגלות וסדור ענינינו ביניהם, עם מה שאנו בלתי מסכימים עמהם בסתר ובגלוי, והם יודעים בזה...ותראה הבינונים והכפריים שבהם טורחים יותר מן הבינוניים שבנו והדלים אשר בקרבנו, כמו שהבטיחנו יוצרנו יתברך: ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים וגו', ואמר עזרא: כי עבדים אנחנו ובעבדותנו לא עזבנו אלהינו, ונאמר לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל וגו', בקום עלינו אדם ושאר המזמור". ואם הראשונים אמרו זאת על ימי הגלות מה אנו נאמר על ימי הגאולה, על כך נאמר אפילו פינו מלא שירה כים... אין אנו מספיקין להודות לך ה' אלהינו". ה. במרומי שדה (נדה לא.) כתב: "כאשר הראיתיך במצרים אראנו נפלאות. אלא שיהיו לעתיד לבוא הרבה נסים ונפלאות יותר מיציאת מצרים, וא"כ כפי שהיה באמת במצרים, ואז ראית פחות ממה שהיה שהרי אין בעל הנס מכיר בנסו, והכי נמי לעתיד לבוא יראה כפי שהיה באמת, וא"כ יהיה באמת הרבה יותר ממה שהיה אז" בעז"ה. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il