שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

סדר המצוות לפי הרמב"ם

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ב תמוז תשפ"א
שאלה
לפי מה כתב הרמב"ם את סדר המצוות?
תשובה
שלום וברכה, הסידור הכללי הוא כמובן החלוקה בין מצוות עשה למצוות לא תעשה. בתוך חלוקה זו סדר הדברים הוא, שהרמב"ם התחיל ביסוד והוא ידיעת ה' ומשם הרמב"ם עובר למצוות המתחייבות מכך. כך במצוות עשה וכך במצוות לא תעשה. גם במשנה תורה הרמב"ם פתח בספר המדע. אכתוב את הכללים ולאחריהם אכתוב מאיזו מצוה עד איזו מצוה. סדר מצוות עשה: א. ידיעת ה' והמסתעף מכך - א - יט. ב. קרבנות - כ- צא ונספחים עליהם צב - צה (השלמות לדברים הקשורים לקרבנות -נזיר ונדרים) ג. טומאה וטהרה צו - קיג ונספחים עליהם קיד - קיח (השלמות לענייני מקדש). ד. מצוות התלויות בארץ ומתנות כהונה קיט - קמה ונספחים דיני שחיטה וכדו קמו - קנב. (קשור לזרוע לחיים וקיבה) ה. שבת ומועדים קנג - קעא (מצווה קעא שקלים קשורה למועדים כפי שבמשנה נמצאת בסדר מועד וכך במשנה תורה נמצאת בסדר זמנים. ו. נביא, מלך, דיינים - קעב קפ. ז. רציחה קפא -קפד ח. איבוד ע"ז ומלחמה -קפה, קצג . ט. בין אדם לחברו קצד - ריא י. אישות ומשפחה ריב, רכג יא. עונשי בי"ד רכד - רלא (רלא דין קבורה - וכך גם במשנה תורה כתב הלכות אבל בסמוך לדיני מיתות בי"ד בספר משפטים) יב -דיני חושן משפט רלב - רמח. סדר המצוות - לא תעשה: עבודה זרה א - נב מלחמה נג - נט חילול הקודש ס - סו מקדש ועבודה וקרבנות ואכילתם סז - קנז הלכות כהנים ולויים קנח - קעא(קעא איסור קרחה בראשם נאסר אף בישראל אך בתורה נכתב באופן מיוחד בכהנים) מאכלות אסורים קעב - רט מצוות התלויות בארץ רי - רכח צדקה רכט - רלד איסורי ממון כגון ריבית, גזל ואבידה רלה - רעב איסורי דיינים, עדים וענישה רעג- רצו רציחה ושמירת נפש רצז- שו מצוות אלו איני יודע מה ההקשר שלן שז - שיא לא תסור, תוסיף ותגרע שיב - שיד קללה - שטו - שיט שבת ויו"ט שכ- שכט עריות ושאר אסורי חיתון של- שסא מלך שסב - שסה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il