שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הסוכה והסכך

האם סכך היוצא מהסוכה כשר ללא דפנות?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ז אב תשפ"א
שאלה
שלום.. יש לנו פרגולה ואין לנו אפשרות להרחיב אותה אך אנו יכולים להמשיך את הסכך למעלה, ולכן יש לנו כמה שאלות בעניין "פסל היוצא מן הסוכה": א. האם סכך שהמשיכו אותו מאחורי הסוכה, כשר? ב. אם ממשיכים את הסכך בחזית הסוכה ללא דפנות, ניתן לשבת שם?
תשובה
שלום וברכה. א. סכך היוצא מאחורי הסוכה ללא דפנות - אינו נחשב לפסל היוצא מהסוכה, ואין לו דין סוכה. ב.נחלקו בכך הפוסקים, ולמעשה דעת המחבר ורוב הפוסקים שאינו מועיל אלא אם כן מאריכים דופן אחת עם הסכך היוצא. בשעת הדחק יש לעשות שאלת חכם. מקורות: א. בגמ' סוכה (יט.) בביאור הראשון לברייתא המכשירה פסל היוצא מן הסוכה שנידון כסוכה. זהו רק שיש לה את כל התנאים לסוכה כגון דפנות וצילתה מרובה וכו', והחידוש לביאור זה, שאע"פ שהדפנות נעשו לשטח הפנימי של הסוכה, מכל מקום הן מועילות גם לאחורי הסוכה. כך ביאר ברש"י בפשטות. אולם עיין בתוס' (ד"ה לבראי) שהקשה על כך והביא גירסה אחרת שמדובר בסכה היוצא מאחורי הסוכה ללא דפנות, וציין לגירסה כזו בדברי הגמרא הנ"ל. למעשה ברמב"ם ובשו"ע נפסק כגירסת הגמ' שלפנינו, וכדברי רש"י. ב. הגמ' (שם) בביאור השני הצריכה שהדופן תמשך יחד עם הסכך, ובהסבק זה החידוש ברור, שהוא נחשב כיושב בתוך הסוכה אף שאין מסביבו אלא מחיצה אחת. וכן מוכח בדברי הרא"ש (סוכה פ"א סי' ל"ה), וכן כתב בפמ"ג (א"ר תרל"ב סק"א), וכן עולה להדיא מדברי הרמב"ם והשו"ע (שם, ראה מנחת יצחק ח"ו סי' ג' ז'). אולם מלשון רש"י (סוכה יד: ד"ה אפומא דמטללתא וכן מתוס' יז.) משמע שפסל היוצא מן הסוכה דינו כסוכה אף שאין שום דופן נמשכת עם הסכך. וכן כתב במג"א (תרל"ב סק"א). למעשה בשעת הצורך כשאין דרך אחרת כגון בצבא, יש לעשות שאלת חכם. ברכה והצלחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il