שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בגינה ובשדה

לשתול עץ שאינו ראוי למאכל בשביעית

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"א אב תשפ"א
שאלה
האם מותר לשתול בשביעית צמחים שאינם ראויים לאכילה, כגון גדר חיה?
תשובה
שלום וברכה. אסור לשתול גדר חיה בשביעית, אף שהגדר אינה לצורך אכילה. מקורות: בירושלמי (שביעית פרק ד' ד') מובא בשם רשב"ג: "נוטעין אילן סרק בשביעית". ולכאורה הטעם לכך, שמה שהתורה אסרה הוא נטיעת של עץ מאכל, וכלשון הפסוק (ויקרא כ"ה ד'): "שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור", ולפי זה משמע שזריעת אילן סרק מותרת בשביעית (עיין פירוש ר"ש סירילאו). אך הרמב"ם כתב (שביעית א' ה'): "אין נוטעין בשביעית אפילו אילן סרק", ואף שרשב"ג מתיר, מכל מקום כיון שהובא בלשון יחיד, משמע שחכמים חולקים עליו (כס"מ בדעת הרמב"ם שם). ונחלקו האם האיסור מדרבנן (ערוה"ש שמיטה ויובל י"ט ה') גזירה שמא יתחלף בטעות אם אילן מאכל, או מהתורה (שבט הלוי ח"ג קנ"ח). בשו"ת מהרי"ל דיסקין (כ"ז כ"ג) נראה שלדעת הרמב"ם כל האיסור הוא דוקא אם נוטע עץ סרק לצורך קורות, אך לצורך יצירת גדר חיה, מותר. וכפי המבואר בתוספתא (שם ג' י"ט) שגם רשב"ג התיר לטעת עץ סרק כאשר מדובר ב"לעשות סייג בשביעית". אולם למעשה הכרעת הפוסקים לאיסור (שבת הארץ א' ה' ובקונטרס אחרון סק"ח, חזו"א שביעית י"ט כ'). בשעת צורך גדול יש לעשות שאלת חכם. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il