ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
חדרים אחרונים לשבת שירה בירושלים עם הרב סבתו
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה שבת בצבא

טיפול לפני תנועה בטנק בשבת ולפני שחרית

746
שאלה
עוד מעט אנחנו עולים לאימון טנקים בגולן ובזמן האימון אנחנו בכוננות - האם מותר לעשות טיפול לפני תנועה בטנק לפני תפילת שחרית, והאם מותר לעשותו בשבת?
תשובה
א. טל"ת לפני שחרית. דרשו חז"ל (ברכות דף י עמוד ב) "ואמר ר' יוסי ברבי חנינא משום ר' אליעזר בן יעקב: מאי דכתיב (ויקרא יט) "לא תאכלו על הדם"- לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. אמר ר' יצחק אמר ר' יוחנן אמר ר' יוסי בר' חנינא משום ר' אליעזר בן יעקב: כל האוכל ושתוה ואחר כך מתפלל עליו הכתוב אומר: (מלכים א יד) ואתי השלכת אחרי גוך, אל תקרי גויך אלא גאיך. אמר הקב"ה: לאחר שנתגאה זה קיבל עליו מלכות שמים". וכן (ברכות דף יד עמ' א) "אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן: אסור לו לאדן לעשות חפציו קודם שיתפלל, שנאמר: (תהילים פה) צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו" על פי זה פסק בשו"ע (או"ח סימן פט דעיף ג) "אסור לו להתעסק בצרכיו, או לילך לדרך עד שיתפלל תפלת י"ח. (ויש מקילין, לאחר שאמרו מקצת ברכות, קודם שאמרו ברוך שאמר, וטוב להחמיר בזה) ולא לאכול ולא לשתות..." אך (משנה ברורה סימן פט ס"ק יח) "ומי שיש לו עבדים עברים או משרתים שצריך שישמשוהו, יזהירם מבערב שבקומם ממטתם ירחצו ידיהם ויברכו הברכות ויקראו פרשה אחת של שמע ואח"כ יכול לעשות צרכיו. וכ"ז הוא ממדת חסידות אבל מדינא אין קפידא". אין קפידא מצד הדין מאחר ואינם עוסקים בצרכיהם אלא בצרכי אדונם ואם כן אין בזה משום גאוה וכד' שמנו חז"ל בגמרא. לסיכום: עקרונית אין לבצע כל מלאכה לפני תפילת שחרית (שו"ע פט, ג). עם זאת, פעילות צבאית, כמו מד"ס או טיפול בטנקים, שאינם צרכי עצמו של החייל אלא צרכי המערכת, יש מקום להתיר (משנ"ב שם, יח) בתיאום עם רב היחידה, על מנת לשמור על פרופורציות ולא לפגוע ביכולת להתפלל בריכוז ובנקיות. ב. טל"ת בשבת. הצורך להמשיך את פעילות הבט"ש בשבת ובמועד תוך שמירה על כוננות מירבית מעורר שאלות רבות. תחום ההלכה ברבנות הצבאית בחן את הפעולות המגוונות המתבצעות במהלך הטיפולים בטנק והפעלתו, ניתח את רמת האיסור ההלכתי בכל פעולה מול הצורך המבצעי שיש בה וריכז הנחיות המסדירות את ההיערכות לפני שבת, את המותר והאסור בשבת ואת הדרך לבצע כל פעולה. ההנחיות נכתבו בשיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים בחיל השריון שהאירו את הזווית המקצועית בהפעלת הטנקעם לסוגיהם ובהתייעצות עם מפקדים בכירים שתרמו מניסיונם המבצעי. ההנחיות המפורטות, מתי מותר וכיצד, ומתי אסור לבצע טיפול בטנק מרוכזים בחוברת שתראה אור בקרוב מאוד. דובר צה"ל בשם הרבנות הצבאית
עוד בנושא שבת בצבא
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il