ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
שאל את הרב שבת ומועדים שבועות

דיני ברכות השחר בשבועות

הרב יוסף אפריוןה סיון תשע"א
587
שאלה
הרב הובאה לפני שאלה בידי חברי ואמרתי לו כך: אשר נתן לשכוי" וכו’ נחלקו ראשונים על מה נתקנו ברכות השחר (מ"אשר נתן לשכוי בינה" עד "הנותן ליעף כח"). לדעת הרמב"ם (תפילה ז,ז-ט), ברכות אלו נתקנו על הנאת האדם, ואם אינו נהנה - אינו מברך. מאידך, לדעת הגאונים והתוס’ והרא"ש והרמב"ן, הברכות נתקנו על מנהגו של עולם, ולכן מברכים אותם גם אם לא נהנו בפועל. להלכה, נחלקו בכך השו"ע והרמ"א. השו"ע (מו,ח) פוסק כרמב"ם ואילו הרמ"א פסק לברך כל הברכות. למעשה, גם הספרדים נוהגים בכך כרמ"א לברך על הברכות, ובפרט שכך גם דעת האר"י (שער הכוונות א,ב). וכן כתב בשו"ת יביע-אומר (ב,כה,יג) ובכף-החיים. ברכת "על נטילת ידיים" נחלקו ראשונים מה טעמה של ברכת על נטילת ידיים: מדברי הרא"ש עולה שנטילה זו נתקנה עבור התפילה. מאידך, מדברי הרשב"א הבינו הפוסקים, שהנטילה נתקנה על כך שבבוקר אדם נעשה ברייה חדשה. לכאורה נפקא-מינה לנעור כל הלילה, שאינו ברייה חדשה אך צריך הכנה לתפילה! בשו"ע (ד,יג) מסתפק בכך והרמ"א כתב ליטול בלא ברכה. הב"ח חלק על פסיקה זו, וטען שלכל השיטות יש ליטול ידיים בברכה. כך גם דעת הגר"א (מעשה רב) וערוך השלחן (ד,יב). למעשה, כדי לצאת ידי כל השיטות, כתב המשנה ברורה שראוי ללכת לשירותים לפני התפילה, ואז יוכל לברך על נטילת ידיים לכל השיטות. ברכות התורה קיים ספק האם מברכים ברכות התורה בבוקר מפני שזהו יום חדש, או מפני היסח הדעת שבשינה? ונפקא-מינה לנעור כל הלילה. לכן כתב המשנה-ברורה (מז, ס"ק כח) שעדיף לצאת ידי חובה על ידי אחר (ואם אין אחר לא יברך, ויתכוון לצאת בברכת "אהבת עולם". ור’ עקיבא איגר חידש, שאם אדם ישן ביום הקודם, צריך לברך בבוקר ברכות התורה - ממה נפשך. והמ"ב הסכים לדעתו. וביביע-אומר (ה,ו) פסק לברך תמיד. ברכת "המעביר שינה" וברכת "אלקי נשמה" הסתפקו אחרונים האם ניתן לברך ברכות אלו, כיוון שהיא מנוסחת בלשון יחיד "המעביר שינה מעיני" וכו’. המ"ב (מו,ס"ק כד. ועיין גם בבה"ל רלט,א) הכריע שראוי לצאת ידי חובה על ידי אחר. וכ"פ באגרות-משה (או"ח,ד,ג. אולם בערוך השלחן (מו,יג) ובכף-החיים (ס"ק מט) פסקו שיברך ברכות אלו בעצמו. למעשה, ישתדל לצאת ע"י אחר. אם אין אחר - המברך בעצמו, יש לו על מי לסמוך. ברכת ציצית יפטור את הציצית בטלית גדול. ומי שאין לו, או שיחליף ציצית ויברך, או שיצא על ידי אחר. למעשה ראוי ששליח הציבור של ברכות השחר יהיה מי שישן בלילה, ויברך בקול רם את כל הברכות ויכוון להוציא את השומעים ידי חובתם. ורציתי לשאול את הרב האם טוב עשיתי או לא
תשובה
שלום ניתחת בצורה יפה מאוד את הדיונים ההלכתיים. לענין המנהג המקובל למעשה עיין בתשובה שפורסמה באתר וכותרתה "ברכות השחר בשבועות". חילך לאורייתא וחג שמח!
הרב יוסף אפריון
עוד בנושא שבועות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il