שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

מצאתי סכום כסף שאולי הוא צדקה

undefined

הרב יאיר וסרטיל

כ"ו אב תשע"ג
שאלה
א. מצאתי בבית סכום כסף בשקית שיתכן מאוד שהוא היה מיועד לצדקה, אך אני לא בטוח אם בכלל ואם כן אז למי (יכול להיות שהתכוונתי לתרום למקום מסויים ויש כמה אופציות..), מה עושים? ב. מה הדין אם התכוונתי לתרום לקופה מסויימת, ולאחר מעשה התברר שזו קופה של מקום אחר?
תשובה
א. שאלתך מורכבת וארחיב לאחר התשובה, ומכל מקום למעשה יעץ הגאון הרב ז"נ גולדברג שליט"א שתישאל על הצדקה בפני חכם שיתיר את נדר הצדקה וכך תיפטר הבעיה. ואמנם לכתחילה לא נשאלים על נדרי צדקה אך במקום צורך כגון זה ניתן להישאל. ב. מכיוון שהנחת בקופה זו בטעות אתה יכול להוציא משם את הכסף ולהעביר לקופה שאליה תכננת לתת. הרחבה לתשובה א: יש כאן כמה שאלות שיש לברר: 1. מה הדין בספק צדקה? 2. מה הדין של צדקה בלב, כלומר אדם תכנן לתת צדקה אך לא אמר בפיו וגם לא נעשה קנין? 3. האם מותר לשנות מצדקה לצדקה, כלומר, אם נתת צדקה עבור מישהו מסויים, האם מותר לשנות ולתת לאדם או לגוף אחר? 1. לגבי ספק צדקה נחלקו בכך הראשונים בנדרים דף ז לגבי הספק בגמרא אם יש יד לצדקה. הרמב"ן, הרשב"א והרא"ש מכריעים שנחשב כספק איסור דאורייתא ולכן יש ללכת לחומרא ואילו הר"ן כותב שנחשב כספק ממון ולכן אומרים "המוציא מחברו עליו הראיה". הבית יוסף ביו"ד סי' רנח הביא דברי המחמירים (ולא הביא דברי הר"ן) וכן פסק שם בשו"ע סע' ב (יש להעיר שבכסף משנה נימק באופן שונה את הפסק לחומרא כאן, והיא משום שרגילים לפסוק בכל מקום כמו ה"אם תמצא לומר"). וכן בסימן רנט סעיף ה שם דן במקרה דומה לשלנו, שיש לאדם ספק על מעות מסויימות אם הן של צדקה, ופוסק שמספק יש להחמיר ולתת לצדקה. ועל פי זה כתב בפתחי תשובה שם בשם החתם סופר, שאם אדם נדר לתת צדקה ואינו זוכר לאיזו עמותה בעיר נדר לתת עליו לתת סכום זה לכל אחת העמותות בעיר. אולם בפתחי תשובה העיר שם שמעיקר הדין יכול להניח ביניהם ולהסתלק אלא שלכתחילה יש להורות לתת לכולם. 2. אמנם במקרה שלנו יש לברר אם בכלל הייתה כאן נתינה לצדקה. אם היית מניח בקופת צדקה השייכת לעמותה מסויימת, יתכן שהם מייד קנו את הכסף בקניין חצר, ואף שהגמרא מסתפקת אם כלי קונה קונים ברשות מוכר, יתכן שמקום הקופה מושאל להם (עיין גיטין עח). אולם במקרה שלך הנחת בתוך שקית ואם כן ודאי לא היה כאן קנין חצר. ועל כן יש לברר אם אמרת בפירוש שאתה מתכוון לתת להם את הצדקה, שאז יש לכך תוקף כנדר, או שרק הנחת בשקית ותכננת בלב לתת להם. אולם אף אם רק תכננת בלב יש בכך מחלוקת גדולה אם יש לכך תוקף כנדר. השו"ע בחו"מ סי' ריב סע' ח הביא את שתי הדעות - ביש אומרים הראשון הביא את דעת המחמירים וביש אומרים השני את דעת המקילים, ובשו"ע מקובל לומר שהעיקר כיש אומרים האחרון. לעומת זאת הרמ"א שם וכן ביו"ד סי' רנח סע' יג פסק לחומרא. 3. כתבת שאתה מסופק שמא התכוונת לתת למקום מסויים, ולכן יש לדון אם אדם שנתן למקום מסויים יכול לשנות. קצות החושן בסי' פז ס"ק כא כותב שאין לשנות מעני לעני (שלא כשיטת המהרי"ט), וכן משמע מהחתם סופר שהבאנו למעלה, ולפיכך אם צדקה בלב מחייבת או אם אמרת בפירוש שאתה נותן למקום מסויים, וכעת אינך יודע למי, יש לתת לכולם כדברי החתם סופר, ולכן העצה הראוייה במקרה שלנו היא להישאל על הנדר. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il