שאל את הרב

  • הלכה
  • האם מברכים במקרים שונים

לברך שוב כשלא תיכננתי

undefined

הרב יוסף אפריון

כ"ז אב תשע"ג
שאלה
שלום כבוד הרב. הבנתי שעדיף ברגע שאתה מברך על משהו לכוון להוציא ידי חובה כל מאכל שיש לו את אותו הברכה. השאלה שלי היא אם עשיתי כך, לא אכלתי כשיעור ברכה אחרונה ולאחר כמה זמן אני רוצה לאכול משהו אחר, אני צריך לברך עליו שוב ? כי לא ידעתי שאני אוכל את המאכל הזה בדיוק. תודה רבה
תשובה
שלום אם כיוונת בברכה הראשונה לפטור מאכליים עתידיים אינך צריך לברך שוב. מצורף דברים בענין: המתכוון בברכתו לפטור את סוגי המאכלים הכלולים בברכה שמברך לא צריך לברך על המאכלים שיאכל אח"כ אפילו לא היו לפניו [עי' רמב"ם ברכות ד ז; שו"ע קסט ב ובמ"ב שם; קעט ה (ועיי"ש מחלוקת הט"ז ד והמג"א קסט ז והכרעת האחרונים ומכללם המ"ב כמג"א [עי' מ"ב קסט יג; קעט טז; קצ יט] רו ה-ו]. לדוגמא: השותה מים פוטר בברכת שהכל את כל המאכלים והמשקים שברכתם שהכל. אמנם יש אומרים שכוונה זו מועילה רק למשך זמן של שיעור עיכול בלבד (מג"א קפד ט) אלא שרבים חולקים על כך (עי' אבן העוזר שם ועוד עפ"י הרמב"ם; מ"ב יז). אלא שלמעשה כתב הבה"ל (קצ ד"ה אחר) שלכתחילה אין לפטור בברכה אחת אכילות ושתיות למשך זמן רב של יותר מכדי עיכול כיון שמפסיד את הברכה האחרונה של המאכלים שכבר אכל, ואעפ"י שבסוף היום יברך ברכה אחרונה, ברכה זו חלה על המאכלים האחרונים שאכל ולא על אלה שכבר עבר זמן רב מאכילתם. לכן למעשה: אם אוכל או שותה מאכלים שאין מברכים עליהם ברכה אחרונה לרוב הדעות יכול לכוון לפוטרם. כגון: הלומדים לאורך זמן ומידי פעם מגישים לפניהם שתיה חמה שלא מברכים עליה ברכה אחרונה. [אמנם כה"ח (קסט יח; קפה לב) כתב שיש לברך שוב כיון שבכל פעם יש להרתיח את הקפה ולהכינו מחדש ועי' הערות הרב אליהו לוזאת הברכה הערה 9 שנטה לדעתו] בשאר אכילות ושתיות מעיקר הדין כתבו האחרונים שיכול לכוון כנ"ל אולם הדבר אינו מומלץ עפ"י הבה"ל הנ"ל וגם מפני חששות שונים של היסח הדעת, יציאה ממקום למקום ושיכחה לברך בסוף ברכה אחרונה. [עי' בזה באריכות: יבי"א ו כז; צי"א יב א; מנח"י ה קב; וזאת הברכה עמ' 53 ועוד]
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il