שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

קיפול תפילין בראש חודש

undefined

הרב עזריה אריאל

ב אדר ב' תשע"ד
שאלה
בר"ח לפני מוסף מתי יהיה מותר לקפל התפילין והאם מותר לקפל בחזרת ש"ץ או באמצע קדיש או בעלינו לשבח?
תשובה
לשואל, שלום! כשאומרים "אמן יהא שמיה רבה" וכן בקדושה אין לקפל תפילין או לעסוק בכל דבר קל (משנה ברורה סי' כה סקנ"ו, יעויין שם היטב). בשאר הקדיש וחזרת הש"ץ, מן הדין מותר לעסוק בעיסוקים קלים שאינם מחייבים ריכוז ואינם מסיחים את דעת המתפלל, כגון קיפול תפילין (עיין ברכות טז ע"א: "עוסקין במלאכתן וקורין... בפרק שני"; בית יוסף באו"ח סי' סו על עיטוף בטלית בברכות קריאת שמע). אמנם יש שהחמירו בזה (פרי מגדים, משב"ז או"ח סי' לד סק"ב), אך עיקר הדין הוא כאמור (יביע אומר ח"ט סי' צה אות ח וילקוט יוסף או"ח סי' כח אות ו; ועיין גם פמ"ג סי' צו משב"ז סק"א, שאוסר אפילו להחזיק חפץ בשעת קריאת שמע ופסוקי דזמרה, אך בגמרא ובשו"ע נאמר דין זה רק לגבי תפילת העמידה, וכן מפורש בתוספתא ברכות פ"ב ה"ז). ב'עלינו לשבח' נראה שלכל הדעות מותר לקפל תפילין.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il