שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • לוויה, קבורה ובית הקברות

תפילות לבני חברא קדישא בשעת הטהרה

undefined

הרבנות הראשית לישראל

י"ח אדר תשע"ה
שאלה
יש לחברא קדישא שלי בלבול לגבי סדר התפילות בזמן טהרת המת: מה התפילה שאומרים לפני הטהרה, מתי שמסירים את הבגדים, מתי שמתחילים לרחוץ, במשך הרחיצה, כשמכניסים לתוך הארון, וכשמוציאים את הארון מחדר הטהרה לחדר הקירור. - זקני החבורה זוכרים שאומרים תפילות בשלבים שלמעלה, אך לא זוכרים מה, ולא מוצאים את הדפים עם הנוסח (הם קוראים עברית פונטית בלי להבין..) - אשמח לקבל נוסח כנ’’ל (אשכנז)
תשובה
ב"ה שלו-ם וברכה מובא בספר גשר החיים(פרק ט): אחרי הנטילה לפני הרחיצה אומר הזקן שבחבורה ואחריו כל המתעסקים: רבש"ע חמול על פב"פ המת הלז שהוא בן אברהם יצחק ויעקב עבדיך ותנוח נפשו ונמתו עם הצדיקים כי אתה מחיה המתים וממית חיים ברוך אתה מוחל וסולח לחטאים ולעוונות ממתי עמך ישראל בתחנונים, ובכן יה"ר מלפניך ה' או"א משכיל אל דל מלטהו מכל צרה ומכל רעה ומדינה של גיהנום, ברוך אתה גדול החסד ובעל הרחמים ברוך אתה העושה שלום במרומיו ולעבדיו וליראי שמו ברוך פודה עמו ישראל ממיני פורענויות ברחמים ובכן יה"ר מלפניך ה' או"א שתזכור זכות ברית הקודש שבבשרו ויהיה פדיון לו משריפת גיהנום וצחליצהו, ברוך אתה כורת הברית ברחמים ברחמים ברחמיםהסתר והעלם פשעי המת הזה עבדיך משריפת אש תחליצהו שהוא צריך לרחמיך הרבים, ואתה ה' אלוקינו טוב וסלח לכל קוראיך, ברוך אתה גדול העצה ובעל העלילה ברחמים, עם רגלי צדיקים בגן עדן ידרוך כי מקום ישרים הוא.רגלי חסידיו ישמור ברוך אתה הנותן רחמים גדולים ורוב תחנונים למתי עמו ישראל אמן כן יהי רצון. אח"כ אומרים פסוק והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו. יש נוהגים לומר כשזורקים מים על ראשו: מעין גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון, אם רחץ ה' את צואת בנות ציון ואת דמי ירושלים ידיח מקרבה רוח משפט ברוח בער וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילולכם אטהר אתכם. באמצע הרחיצה אומרים: מקוה ישראל מושיעו בעת צרה למה תהיה כגר בארץ וכאורח נטה ללון, והתקדשתם והיתם קדושים כי קדוש אני, כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי זאת נחלת ה' וצדקתם מאתי נאם ה'. ברחיצה השניה כשרוחצים את הצד הימני אומרים כשמשפשפים את הראש: ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחורות כעורב. ברחיצת העינים וסביבתם: עיניו כיונים על אפיקי מים רוחצות בחלב יושבות על מלאת. בלחייו: לחייו כערוגות הבושם מגדלות מרקחים. בפה: שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. בצואר: צוארך כמגדל השן עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק. בידים: ידיו גלילי זהב ממולאים בתרשיש. בחזה: שני שדיך כשני עוםרים תאומי צביה. בבטן: בטנך ערימת חיטים סוגה בשושנים מעיו עשת שן מעולפת ספירים. בירך וברגל: שוקיו עמודי שש מיוסדים על אדני פז מראהו כלבנון בחור כארזים חכו ממתקים וכולו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלים. כשמשפשפים את הצד השמאלי לא אומרים את הפסוקים. בשפיכת תשעה קבין אומרים שלש פעמים :טהור הוא טהור הוא טהור הוא. בנתינת עפר בעינים אמורים: כי עפר אתה ואל עפר תשוב. וכשהבו נותן אומר: ויוסף ישית ידו על עיניך. כשמלבישים אותו אומרים: נרד וכרכום קנה וקינמון עם כל עצי לבונה מור ואהלות עם כל ראשי בשמים. בשעת הלבשת הכיסוי הנקרא "טלית גדול" אומרים: שוש אשיש בה' תגל נפשי באלוקי כי הלבשני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהו פאר וככלה תעדה כליה ואומר ישימו צניף טהור על ראשו וישימו צניף טהור על ראשו וילבישהו בגדים ומלאך ה' עומד, כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח כן ה' אלוקים יצמיח צדקה ותהלה נגד כל הגוים, ונחך ה' תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו. עד ביאת הגואל הרב חגי בר גיורא
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il