ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

האם חובה להחזיר טלפון סלולרי שלא ניתבקש לעבודה שפיטרה אותי? | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ג אב תשע"ו

האם חובה להחזיר טלפון סלולרי שלא ניתבקש לעבודה שפיטרה אותי?


כולל דיינות בית אל

שאלה:
האם חייב להחזיר מכשיר טלפון סלולר שהיה שייך לחברה שעבדתי בה ופוטרתי ממנה לפני שנתיים ולא ביקשו ממני את הטלפון חזרה. והוא נישאר בירשותי.
כי אם היו מבקשים, בודאי הייתי מחזיר.
הוא יכול להישאר בירשותי או שאני חייב להחזיר לחברה בה עבדתי למרות שלא ביקשו או שכחו ממנו.
תודה.

תשובה:
שלו' רב!

אף שעבר זמן רב, יש להודיע לחברה על הימצאות הפלאפון ברשותך. בינתיים אין להשתמש בפלאפון. במדה והחברה תאשר את המשך השימוש בפלאפון (על ידי מי שבסמכותו לאשר זאת) מותר יהיה להשתמש בפלאפון.

מקורות:
הגמרא (בבא מציעא ס"ג:) דנה במקרה בו אדם בקש מחברו ללוות סכום כסף מסוים וכשהמלווה העביר לידיו את הכסף, גילה הלווה סכום גדול יותר. הגמרא אומרת שאם הסכום הוא 'בכדי שהדעת טועה', היינו שיש לומר שחברו טעה והביא לו סכום גדול יותר- יש להחזיר את הכסף העודף למלווה. ואם זהו סכום ש'אין הדעת טועה' אזי יש לומר שהמלווה נתן סכום זה במתנה ואין צורך להחזיר את הכסף למלווה. השולחן ערוך (חושן משפט, רל"ב, ב) פסק דין זה.

בנידון שלנו, חברה שנותנת מכשירים סלולאריים לעובדיה תיתכן בסבירות גבוה מציאות שלא שמו לב לכך שהעובר שסיים את העסקתו בחברה לא החזיר את מכשיר הפלאפון שלו, והרי זה בכלל מה שהגמרא מגדירה 'בכדי שהדעת טועה'. לכן כיון שלא שמו לב לכך שהמכשיר לא הוחזר הרי העובד חייב להחזיר את המכשיר ולא נאמר שמחלו או נתייאשו מן המכשיר.

גם אם נאמר, שאחר זמן ארוך כנידון שלנו כבר שמו לב לאי החזרת המכשיר והתייאשו ממנו, הרי אין ביאוש זה בכדי להועיל שהעובד יזכה במכשיר. כיון שהעובד הוא כשומר על רכוש החברה שהופקד אצלו, ובשל כך אין חיובי השמירה שלו פוקעים כשהבעלים התייאשו. המקור לכך הוא הגמרא בבא קמא (סו.) וכן בדברי הרמב"ן במלחמות (בבא מציעא דף י"ד: בדפי הרי"ף) ששומר כיון שידו כיד הבעלים אין מועיל בו יאוש.

ואולם יש לומר כיון שהעובד הינו שומר חינם, שמא היאוש יועיל בו ורק בשומר שכר התכוון הרמב"ן לומר שידו כיד בעלים ואין יאוש מועיל בו. כדברים האלו כתב ב'מחנה אפרים' (הלכות קניין חצר סימן ח'). וכתב שאף לתוס' (ב"ק ס"ו. ד"ה הכא) שחייב להחזיר משום שבאיסורא אתא לידיה אך בפקדון בא לידו בהיתר.
אך בשו"ת רדב"ז (ח"ב סימן תר"י) כתב שיש חיוב השבה אף בפקדון, והוכיח זאת מכך שבאותו פסוק בו הוזכר חיוב השבה בגזל הוזכר אף בפקדון. יוצא שאף שומר חינם יש לו חובת השבה לפקדון הנמצא אצלו. כדבריו כתב הרב חיים פלאג'י (גנזי חיים, מערכת פ', ל"ד).

מחלוקת זו, אם יש דין השבה בפקדון, נמצאת גם בחושן משפט סימן פ"ו לגבי דין דרבי נתן בפקדון. לדעת קצוה"ח אין דין דרבי נתן בפקדון כיון שאין חובת השבה אלא בפשיעה, והנתיבות (פ"ו, א) חלק וכתב כי יש חובת השבה מתחילת הפיקדון. כדברי הנתיבות כתוב ברי"ף (כתובות מ"ב: ) ובמרדכי (בב"ק סימן מ"ט).
לכן, גם אם העובד לא עשה שימוש במכשיר הפלאפון עם פיטוריו, הרי הוא כשומר חינם וחייב להשיב את הפיקדון.
במידה ונעשה שימוש במכשיר הפלאפון לאחר הפיטורין, הרי הוא כשולח יד בפקדון, שגם בו אין מועיל יאוש כמתבאר בתוספות בבא קמ"א ס"ו. ד"ה הכא.

בברכה:
הרב משה בר ציון


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il