ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

הטבלת כלים ביו"ט | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י"ח אייר תשע"ח

הטבלת כלים ביו"ט


הרב חיים שרייבר

שאלה:
שלום הרב.
במסכת ביצה דף יט עמוד א כתוב שאסור להטביל כלים בבין השמשות בין יום חול ליו"ט מחשש ספק יום חול ספק יו"ט והרי דף לפני ראינו שיש כמה סיבות לאסור טבילת כלים ביו"ט וכל הסיבות אלו גזרות דרבנן, אז למה הגמרא אוסרת הרי זה ספק דרבנן לקולא?! כמו שראינו לגבי ספירת העומר שאפשר לספור בין השמשות מכיוון שזה ספק דרבנן לקולא ( למ"ד ספירת העומר בימינו דרבנן).
תודה מראש

תשובה:
שלום
במסכת ביצה (דף יט/א) נאמר: תנו רבנן: כלי שנטמא מערב יום טוב - אין מטבילין אותו בין השמשות. והסביר רש"י: אין מטבילין אותו בין השמשות - מפני שהוא ספק לילה, ונמצא מטביל ביום טוב. בהמשך הסוגיא כותב רש"י טעם אחר, רש"י (ד"ה מידע ידיע) כתב: "הלכך בין השמשות דיו"ט אסור משום דמטביל ביו"ט שלא לצורך...".
ולכאורה קשה מדוע שינה הרש"י וכתב בכל פעם טעם אחר?
המהרש"א ביאר שיש צורך בטעם נוסף לפי השיטות שסוברות שטעם האיסור להטביל ביו"ט הוא גזירה של חכמים, עדין אין מקום להתיר את הטבילה מהטעם שאין טבילה זו לצורך יו"ט.
הסבר השאגת אריה (סי' נ"ז) שרש"י פירש שהברייתא עוסקת בשני מצבים של בין השמשות. אחד בבין השמשות של כניסת היו"ט ואז יש לאסור מהטעם שאין מטבילין ביו"ט, ומציין השאגת אריה "אי משום גזירה שמא שישהה ואי משום דסבירא ליה להאי תנא דגזרו על השבות בין השמשות". והטעם השני נאמר בבין השמשות של מוצאי יו"ט (טעם זה מתווסף לטעם הראשון) שנמצא שמטביל שלא לצורך יו"ט כיון שלא יוכל להשתמש בו ביו"ט, לפי טעם זה אף אם הכלי נמטא רק בוולד הטומאה הוא יאסר.
כמו כן מצאנו בשו"ת בנימין זאב (דיני גיטין אות קג) שכתב:
אפילו בספקא דרבנן תלינן לפעמים להחמיר תדע דבמסכת ביצה...ת"ר כלי שנטמא מערב י"ט פירוש שנטמא באב הטומאה אין מטבילין אותו בין השמשות מפני שהוא ספק לילה ונמצא מטביל בין השמשות ובין השמשות אינו אסור להטביל אלא מדרבנן משום דנראה כמתקן כלי ודמיא לתקנת מלאכה וגזור רבנן עלה ומכאן הוכיח שפעמים חכמים גוזרים ומחמירים אף בספק דרבנן.
יום טוב


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il