שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משפט אזרחי (ערכאות)

תביעה בבתי משפט במדינת ישראל

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ה תמוז תשע"ח
שאלה
אני יודע שאסור ללכת לבתי משפט שאינם נוהגים ע’’פ דין תורה אך עם זאת יש לי כמה שאלות: א- האם כאשר נגרם לי נזק ואני צריך את הכסף והמזיק לא מסכים לבוא לדין תורה מאיזשהי סיבה ורק לבית משפט ’’ערכאות הגויים’’ האם במקרה כזה מותר ללכת?(אחרת יהיה הפסד ממון גדול) ב-לגבי תביעת שוטרים שפוגעים באלימות ביהודים שעוסקים ביישוב הארץ/תביעה ערבים שפגעו ביהודים (ממניע לאומני) האם במקרה כזה מותר ללכת לבית משפט כי זה תורם במישור הלאומי?(בדומה להגשת עתירה לבג’’ץ נגד התיישבויות של ערבים)
תשובה
בס"ד א. יש לבקש אישור מביה"ד ללכת לתבוע בערכאות. הרחבה: לפני שהולכים לערכאות יש לתבוע בבית הדין ורק אם הנתבע מסרב ייטול התובע רשות מבית הדין ויתבע בערכאות. וכן כתב במרדכי (ב"ק סימן עב): "דאי איניש אלם הוא ואינו יכול לכופו בדיני ישראל מותר לכופו בדיני עובדי כוכבים והא דאמרו סוף פרק המגרש לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים היינו היכא שיכול להכריחו ביד ישראל. אמנם מצאתי בתשובת רבינו מאיר דאין מותר להכריחו ביד עובדי כוכבים אלא אם כן יתירו לו בית דין או רשאי הקהל". מלשונו נראה שאפילו אם הנתבע אלם וברור שלא ניתן להוציא את הממון בבי"ד יש צורך לבקש אישור מבית הדין לתובעו בערכאות. אמנם כסף הקדשים (שוע כו, ב) כתב דסגי באומדנא או בידיעת שלושה בני אדם שהנתב סרבן כמו שמועיל רשות מג' הדיוטות. וכן הביא בשו"ת שבט הלוי (ח"ד סימן קפג) בשם 'טוב טעם ודעת' (תליתאה סי' רס"א), אך כתב שקשה לסמוך על זה לבד אך על כל פנים לא גרע מורה הוראה מובהק מטובי הקהילה, וכיוון שבעיניו נראה שיש כאן דין מסרב וכונתו לשמים יצאנו בזה ידי רשות בית דין. אולם המנהג בזה להזמין קודם לדין תורה. ב. הרב יעקב אריאל בשו"ת 'באהלה של תורה' (ד, טו) הרב יעקב אריאל דן האם מותר להגיש תלונה למשטרה על גנב. ומסקנתו שבמציאות הקיימת שאין מערכת תורנית שדנה בפלילים, אף על פי שהחוק הנוהג כיום אינו האידאלי, אין איסור להתלונן במשטרה על גניבה, שאם לא כן תימלא הארץ חמס. (עיין גם בתחומין ג שם הביאו מספר שאלות בפני הרב אברהם שפירא, הרב מרדכי אליהו והרב דב ליאור בתוקף התקנות בדין הפלילי) לכן אם התביעה במישור הפלילי (שישהו אותו מתפקידו, מאסר וכדו') מותר. אך אם זו תביעה במישור הממוני (נזקים וכדו') יש לבקש אישור מביה"ד. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il