ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה התרת נדרים

התרת נדרים כשאינו זוכר אם אמר "בלי נדר"

345
שאלה
שלום! עשיתי מעשה טוב שלוש פעמים ואני כמעט בטוח שלא אמרתי בלי נדר, האם אני חייב לעשות התרת נדרים?
תשובה
שלום רב! לכתחילה ודאי שראוי ונכון לומר לפני כל מעשה טוב "בלי נדר". אולם בדיעבד גם אם שכחת לומר בלי נדר, ניתן לסמוך על ההתרת נדרים שעושים בראש השנה לבטל מהנהגה זו דין "נדר", ובתנאי שבשעת המעשה לא זכרת מהמסירת מודעה שמסרת בר"ה. ולכן אינך מחויב לעשות התרת נדרים על כך. מקורות: מובא בגמ' בנדרים כג: שהרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בר"ה ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל, ומסיקה הגמ', ובלבד שלא יהא זכור בשעת הנדר. ע"כ. ובראשונים הובא כמה שיטות בהבנת סוגיה זו, ומ"מ בשו"ע יו"ד רי"א,א' לאחר שכתב הרמ"א: "והא דאמרינן כל נדרי בליל יום הכיפורים הוי כאילו התנו בהדיא", מ"מ הוסיף שלמעשה אין לסמוך על אמירה זו בלי לעשות שאלת חכם אלא לצורך גדול, יעו"ש. ובס' הליכו"ש כתבו שאף שלכתחילה הגרשז"א היה אומר לאנשיו להקפיד לומר כל דבר בלי נדר (כמ"ש ביו"ד סי' רי"ד סע' א') ואם לא אמר בלנ"ד ונהג כך ג"פ הוי נדר וצריך התרה, מ"מ להלכה הוא פסק בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי' צ"א שהתנאי שאדם אומר בר"ה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, מועיל לכך. וכ"כ הגרי"ח זוננפלד בשו"ת שלמת חיים (ח"ב, ל"ח) על מי שלא נדר בפירוש, כגון מנהגי מצוה, שיכול לסמוך על מסירת המודעה שבערב ר"ה. יעו"ש. וביאר המנח"ש (שם) שהטעם לכך הוא "דכיון שהוא עצמו הרי אין כוונתו כלל לנדר או שבועה ורק התורה עשאתו כנדר, ולכן בכה"ג שגילה דעתו מקודם והתנה בפירוש שאינו רוצה כלל שיהיה נדר מהיכי תיתי נימא שאף בכגון דא ה"ז נעשה נדר גם נגד תנאי מפורש שהתנה בריש שתא דאינו רוצה שיהא נדר, ולכן נלע"ד דכל שהוא אומר סתם ולא בלשון נדר ה"ז חשיב כאומר בפירוש בלי נדר". ומעי"ז כתב ביבי"א ב' או"ח ל', שכל שלא אמר בלשון נדר או בהתחייבות גמורה, למרות שלא זכר לומר בלי נדר ניתן להקל בדבר, ובפרט בזמה"ז שמפרטים במסירת מודעה כנ"ל על מנהג של מצוה והנהגה טובה שלא יחול בתורת נדר ובתנאי שלא זכר את מסירת המודעה בשעה שקיבל את אותה הנהגה על עצמו, ועיי" ש שכ' שזה יועיל אף לדעת מרן המחבר. יש לציין שאמר לי הגאון ר' עזריאל אויערבך שליט"א שמש"כ אביו הגרשז"א, הוא אף שלא בשעה"ד, ואף ציין על עוד מי שפסק כך. כמובן שהמחמיר על עצמו תע"ב. בשורות טובות. הרב נועם דביר מייזלס
עוד בנושא התרת נדרים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il