שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בעלי חיים וצמחים בשבת

האם עציץ בשבת הוא מוקצה

undefined

כולל הלכה בית אל

ד תשרי תשע"ט
שאלה
שלום וברכה האם עציץ הוא מוקצה?
תשובה
הקדמה: פעמים רבות טלטול העציץ כרוך בחשש למלאכת זורע וקוצר, משום שהזזתו מגבירה או ממעיטה את היניקה מהקרקע, והדבר תלוי אם העציץ נקוב או לא, מאיזה חומר הוא עשוי, על איזה משטח הוא נמצא והאם ענפיו יוצאים מחוץ לתחומו. בתשובה זו נדון בעציץ שאכן אין בהזזתו חששות אלו, אך יש לדון בו האם הוא מוקצה או לא. תשובה: מותר לטלטל את העציץ, אם צריך להשתמש בו ("גופו") או במקום בו הוא מונח ("מקומו"). אם מדובר בעציץ שמקפידים שלא להזיזו שמא ייהרס – אין לטלטלו אף לצורך כך. הרחבה: במנהגי מהרי"ל כתב (הלכות שבת, יט) "מהר"י סג"ל התיר להעמיד תוך המים בשבת ענפי האילנות אשר קוצצין בימות החמה לשמוח בהן בבית, רק שלא יהיו בהן פרחים ושושנים דהן מתגדלין ונפתחין מיניקת לחלוחית המים, והוי מגדל בשבת". דבריו נפסקו ברמ"א (שלו, יא) והמג"א (שם ס"ק יג) ביאר שהכוונה שיוחדו לצורך זה כבר מערב שבת. בדומה לכך הרמ"א מביא (תצד, ג) את המנהג לשטוח עשבים בחג השבועות, ומבואר שם במג"א (ס"ק ה) שהכוונה לעשבים שחשב עליהם להעמידם לנוי כבר מבעוד יום. מכאן משמע שכל חפץ המשמש לנוי איננו מוקצה אף אם אין בו שימוש מעשי, כי עצם ייפוי הבית על ידו נקרא "שימוש". אמנם הפמ"ג (א"א סקט"ו) התיר לטלטל עציץ רק במקרה שיש בו שימוש מעשי, כגון שיש לאדם בהמה שעתידה לאכול את העשבים שבעציץ, אך ללא כן לעציץ יש דין מוקצה, ועיין ב"ארחות שבת" (פרק יט, הערה קפד) ביאר שדברי הפמ"ג נסובים על עציצים בימיהם שלא היו עומדים לנוי ולכן אין להתיר לטלטלם כשאין להם שימוש מיוחד. על כן נראה שאין איסור מוקצה בעציצים העומדים לנוי הבית. אמנם יש להוסיף כאן שני סייגים: א) בשביתת השבת (מלאכת קוצר באר רחובות ס"ק ז) הביא בשם הרב פרנק זצ"ל שעציץ מוגדר ככלי שמלאכתו לאיסור, המותר בטלטול רק לצורך גופו ומקומו. נראה שהבין שכיוון שייעודו של כל העציץ הוא הצמחת השתיל הרי שכולו נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. ב) כאשר מדובר בעציץ גדול אשר מקפידים שלא להזיזו מחשש שיתקלקל הרי שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס ואסור בטלטול (שמירת שבת כהלכתה כ, כב). בברכה, הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il