ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים יו"ט שני של גלויות

חייל מחו"ל - צריך לנהוג יום טוב שני של גלויות?

הרב יצחק בן יוסףב שבט תשע"ט
120
שאלה
לרב שלום, אני חייל מחו"ל שעליתי לשרת בצה"ל ולחזור בתום השירות לארה"ב האם אני צריך לנהוג יום טוב שני של גלויות?
תשובה
כמידי שנה מגיעים בנים מחו"ל על מנת לשרת בצה"ל או על מנת ללמוד בישיבה או באוניברסיטה ושואלים האם עליהם לחגוג יום טוב שני של גלויות, בהיותם בארץ שנה ויותר , שאלות רבות בנושא זה קיבלתי בהיותי רב צבאי בתפקידיי השונים ושאלה זו הופנתה אף לבית המדרש להלכה של הרבנות הצבאית שזכינו להקימו בשנת תשס"ה . בטרם נפרט את הדעות השונות, הדעה הרווחת בין פוסקי ההלכה רבים, לא לנהוג יום טוב שני של גלויות לחיילים הבאים מחו"ל וכך הורינו לחיילים ואני חייב לציין שהחיילים ובחורי הישיבות שקיבלו תשובה זו נהגו כך ללא עוררין. צדדי הספק בשאלה זו שבה דנו הפוסקים הם, האם אדם העולה לארץ ישראל ויתכן שיחזור לחוץ לארץ , לארץ מוצאו , האם ינהג כבן ארץ ישראל או כבן חו"ל. ישנם פוסקים אשר דעתם קטגורית שבארץ ישראל לא ינהגו כלל יום טוב שני של גלויות אף אדם נשוי המגיע לארץ בגפו ללא משפחתו וביתו ועסקיו בחו"ל. שאלה כזו נשאל החכם צבי "שאלת בני חו"ל העולים לא"י דרך ארעי איך יתנהג בשלוש רגלים אם כבני ארץ ישראל או כבני חו"ל? תשובה: נראה לעניות דעתי דצריכים הם להתנהג בענייני המועדים כאחד מבני א"י התושבים. ואין זה בכלל חומרי מקום שיצא משם. לא מבעיא בתפילות וברכות וקריאת ס"ת שאינן חומרות בעצם שהרי אם בא להחמיר לברך ולהתפלל תפלת המועדים בזמן שאינו מועד עבירה היא בידו. אלא אפילו במלאכה מותרים הם שאילו היו כל אנשי המקום שיצאו משם כאן בקביעות פשיטא שאסורים היו לעשות יותר מיום אחד משום בל תוסיף. שהרי הישן בשמיני בסוכה לוקה וכן בפסח ושבועות העושה יום אחד מועד יותר מהמצווה עובר על בל תוסיף. ולא אמרו נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם אלא בחומרא שרשאין בני המקום שיצא זה משם לנהוג חומרתם במקום הנוהגין קולא אף אם יקבעו דירתם במקום הלז אבל בדבר שאילו באו בני מקום החומרא למקום הקולא וקבעו דירתם בו היו אסורין לנהוג חומרתם, בזה לא אמרו. .....אף הבאים מחו"ל אסורים הם לנהוג שני יו"ט של גליות כל זמן שהם בא"י אפילו דרך ארעי כיון שהמקום גורם ואין זה בכלל חומרי מקום שיצא משם." מסקנת דבריו היא , שהבא לארץ ישראל אפילו באופן ארעי עליו להתנהג כבני א"י. מפני שתפילות כבני חו"ל אינה חומרה אלא עבירה בארץ ישראל ,ועוד הרעיון האומר שאדם עבר קהילה אשר נהגו בה חומרא ימשיך במנהגו איננה שייכת לדין זה שהרי כאשר אדם עובר דירה לישראל בוודאי לא ימשיך לנהוג בחומרה זו. וכן פסק שולחן ערוך הרב והביא כך כתב בדעה ראשונה לנהוג בא"י יום אחד והוסיף ויש חולקים. אך פוסקים רבים חלקו על יסוד דברי החכם צבי ופסקו שהבא לארץ ישראל ודעתו לחזור צריך לנהוג שני ימים טובים, והעידו שכך היה המנהג. וכך העיד הרב יוסף קארו בשו"ת אבקת רוכל "דבר פשוט הוא כול שדעתו לחזור נוהג כמקום שיצא משם אפילו להקל ובלבד שלא יעשה בפני בני מקום שהלך לשם. וכן מי שבא מחו"ל לא"י ודעתו לחזור הוי בכלל בני חו"ל הם וכן מעשים בכל יום בכל שנה ושנה עולים לשלש רגלים מחו"ל לארץ ועושים יום שני של גליות כתיקוניו וכמשפטיו בחו"ל. ולא עוד אלא שמתקבצים מנין מבני חו"ל העולים לרגל ומתפללים תפילה וקורין בתורה ומפטירין בנביא בברכות תחלה וסוף כמו שעושים ביום טוב שני בחו"ל ודבר זה נעשה מימי קדם בפני גדולי עולם ולא פקפק אדם בדבר זה מעולם." וכך פסק החיד"א בברכי יוסף שהמנהג פשוט בא"י שבני חו"ל העולים לא"י ודעתם לחזור עושים שני ימים טובים של גליות כמנהגם בחו"ל. בחור הבא לישראל לשרת בצה"ל או ללמוד שונה בחור רווק הבא לישראל ועוד למספר שנים שהרי אף שתכניותיו לחזור לחו"ל, יתכן שישנה את דעתו וימצא אישה ויינשא וישתקע בארץ . כפי שאנו רואים רבים אשר מגיעים לזמן קצר ובונים את ביתם בארץ. ועוד חייל המשרת בצבא מעל לשנתיים זהו זמן רב שביתו הוא בארץ . והוא עצמאי ממשפחתו, לכן רווקים הבאים לישראל ינהגו יום טוב אחד בלבד. וכמו שכתב כן בשו"ת הלכות קטנות , וכך נהגו בירושלים, שכל רווק העולה מחו"ל אינו עושה אלא יו"ט אחד בלבד. ומנהג זה היה קדום ומתוקן ומקובל, לפי שאפשר שתזדמן לו אישה ויישאר בא"י, והרי הוא כאילו נשא אישה. ופסקו כך משום שעיקר יום טוב שני הוא מספק וכיום אנו בקיאים בקביעת החודשים ואילו מנהג שני ימים טובים בחו"ל הוא משום מנהג אבותיהם בידם וכל מקום שיש עילה יש לנהוג כמנהג ארץ ישראל. ועוד שיש לסמוך על הדעות הבאות המובאות בפוסקים: א. לצרף את דעת החכם צבי וסיעתו כסניף להקל. ב. כתב ה'חסד לאברהם' אם בא לא"י ואין דעתו לחזור מיד, ינהג כמנהג א"י, ורק אם דעתו לחזור מיד ינהג כמנהג חו"ל. ג. פסק ערוך השולחן אפילו נשוי שבא לבדו והשאיר את אשתו בחו"ל אם ישהה בא"י שנה נחשב כ'אין דעתו לחזור'. וכל שכן בחור רווק שאין לו אישה שהיא סיבה לחזור לחו"ל. לסיכום: רווק הבא לארץ ישראל על מנת לשרת בצבא או לתקופת לימודים ינהג כמנהג ארץ ישראל ויחוג יו"ט אחד . ובמיוחד חייל הנמצא בקביעות על ידי המסגרת הצבאית ועל פי חוק שאינו מאפשר יציאה לחו"ל.
עוד בנושא יו"ט שני של גלויות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il