שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכה אחרונה

בירך "על פירותיה" במקום "על הפירות"

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ט אייר תשע"ט
שאלה
אם בירכתי בטעות על פירותיה והתברר שזה פירות חו"ל יצאתי ידי חובה וכן במקרה ההפוך?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! כאשר מברך "על הפירות" במקום "פירותיה" אין ספק שבדיעבד יוצא ידי חובתו, מפני שלא אמר דבר שאינו נכון, אלא רק לא אמר את הברכה במלוא דיוקה. וכך מוכח מדברי הפוסקים (כגון האליה רבה סי' רח סקי"ח) שכאשר יש ספק מהיכן הפירות יש לברך "הפירות". לעומת זאת כאשר אמר "פירותיה" במקום "הפירות" יש מקום לומר שלא יצא ידי חובה, כי אמר דבר שאינו נכון (עיין משנה ברורה סי' קח ס"ק לח), וגם לכאורה לא דיבר על הפירות שאכל, שאינם "פירותיה". אך נטיית רוב הפוסקים שגם במקרה זה יצא ידי חובה (קצות השלחן סי' ס סק"ה ובהרחבה בשו"ת דבר יהושע ח"ב סי' כח), מפני שנוסח הברכה "על פירותיה" הוא שבח כללי על פירות ארץ ישראל ולאו דווקא על הפירות המסוימים שאכל, ובפרט כאשר האדם נמצא בפועל בארץ ישראל, שעל כך יש דעות שאפילו לכתחילה ברכתם "פירותיה" (ועיין גם בשו"ת תשובות והנהגות ח"ג סי' עה ובבירור הלכה, לרב בנימין זילבר, ח"ז עמ' עז-פא שהביא דעות שונות בזה, אך העיקר כנ"ל, וראה גם הלכה ברורה ח"י עמ' תכו).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il