שאל את הרב

  • הלכה
  • הכנת הציצית

ציצית מצמד של בהמות קודשים

undefined

הרב פרופ' נריה גוטל

י"ד סיון תשע"ט
שאלה
ב"ה לישיבה שלום כבוד הרב מה הטעם שחז"ל אסרו צמר קדשים ? האם רק צמר של קורבנות שבפועל הוקרבו ? מה עם צמר של כבשים שהוקדשו לבדק הבית ? קטע מספר החינוך מצוה שפו - מצות ציצית להטיל ציצית בבגד שנתכסה בו, שנאמר [במדבר ט"ו, ל"ח], ועשו להם ציצית וגו. ואין טוין אותן מצמר הנאחז בקוצין (בקוצים) כשהצאן רובצין ביניהם, ולא מן הנימין (חוטים) הנתלשין מן הבהמה, ולא משיורי (משאריות) שתי שהאורג משייר בסוף הבגד, ואין עושין אותן מצמר הגזול ולא משל עיר הנדחת ולא משל קדשים... תודה
תשובה
ראה אבן האזל על הרמב"ם, הלכות ציצית פרק א הלכה יא: "במש"כ הרמב"ם ולא משל קדשים צ"ע הטעם, ובכ"מ לא כתב ע"ז טעם ומקור, ונראה דהנה בפ"ק דסוכה ט' ע"א ממעטינן דגזול פסול לציצית מקרא ועשו להם משלהם וצריך ביאור למה ממעטינן דוקא גזול ולא ממעט סתם שאינו שלו דהא משלהם משמע דדוקא שלו בעינן והו"ל למעט כל שאינו שלו, ויש לומר עפ"י דאיתא בב"מ דף כ"ב ע"א גבי הא דאמר לו כלך אצל יפות ומוקמינן בגמ' דאיירי דשוויי' שליח, והרמב"ם בהל' תרומות פסק דלא צריך שליח, ועמש"כ שם בהגהת הגר"א ז"ל דהרמב"ם סובר דמשום מצוה אמרינן דניחא ליה, וא"כ אפשר לומר גם הכא דבמצוה ניחא ליה אף דלא דמי כ"כ דגבי תרומה ע"כ צריך לתרום וכן לענין קידושין ג"כ י"ל דאינו מקפיד, אבל באמת אם נמעט כל שאינו שלו ע"כ הוא דוקא היכי דאינו מקפיד דאם מקפיד הא הוי גזול, אלא ע"כ נמעט בסתמא דאינו מקפיד או באופן שנוטל ע"מ לשלם, ובזה שייך לומר דמשום מצוה ודאי ניחא לי', ולפי"ז נימא באמת דקרא אינו ממעט דוקא גזול אלא דילפינן דצריך שיהי' שלו ולכן שפיר נתמעט גם משל הקדש".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il