שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בגדים וקשירה

קיפול טלית של בית כנסת בשבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ז סיון תשע"ט
שאלה
שלום וברכה רציתי לדעת האם יש מקום להקל לקפל בשבת את הטלית של הבית כנסת בסיום השימוש בה כדי שלא תיראה מבוזה? אני אשכנזי
תשובה
שלום וברכה. במקרה כזה שמדובר בטלית ציבורית אכן ראוי לקפל אותה שלא כדרך קיפולה הראשון ולא להחמיר ולהשאיר אותה בצורה שאינה מכבדת. מקורות: התוס' (שבת קיג. ד"ה מקפלים) התייחסו לכך מפורש לאיסור: "מכאן למדנו דאסור לקפל טליתות של ביכנ"ס לפי שהם צורך מחר". עם זאת דעת רוב הפוסקים שניתן לקפל טלית שלא בסדר קיפולה הרגיל, ראה שו"ע (ש"ב ג') בשם יש מי שאומר ע"פ המרדכי, מ"ב (שם סקי"ח), בא"ח (ויחי יג), יחוו"ד (ב' מ'), וכן בשש"כ (ט"ו מ"ט) ואף שבהערה (שם קס"א) כתב שמכל מקום ודאי שעדיף להחמיר בזה, נראה שחומרא לגבי טלית ציבורית עלולה להיות קולא ברכוש הציבור ובמיוחד בבית כנסת ספרדי שיותר מקילים בזה והדבר יכול לעורר תמיהה והסתייגות. כמו כן יש לציין שבספר ערוך השולחן (שם י"ב), ובשו"ת אורל"צ (ב' כ"ד ג') הקלו לגמרי בדבר. וז"ל ערוה"ש (שם) שכתב (מעין דברי הכלבו שהובאו בבית יוסף): "ובזמנינו יש הרבה שמקפלין טליתותיהם בשבת ויש לומר שסבירא ליה דבקיפול שלנו ליכא שום תיקון, וטעמא דטירחא לא סבירא ליה". וכתב הילקו"י (ש"ב, י"ז) שאין למחות בנוהגים כך. מאידך גיסא דעת החיי"א (ח"א מ"ד כ"ד) שאין לקפל טלית שלא מתכוונים ללובשה באותה השבת ואם היא אינה חדשה אסור לקפלה כיון שהקיפול עצמו יוצר בה תיקון משמעותי, וכדברי השו"ע (שם בסתם) שאסר לקפל בגד בשבת כקיפולו הראשון כיון שבכך יש תיקון לבגד, ורק כאשר מדובר בבגד חדש ולבן שאדם מקפלו ללא אדם אחר כדי ללובשו באותה השבת כי אין לו בגד אחר - אז יהיה מותר. אולם למעשה כיון שדעת רוב הפוסקים כשיטה שמתירה לקפל שלא כדרך קיפולו הרגיל, נראה בפשטות להקל בנידון השאלה גם לנוהגים מבני אשכנז הנוהגים להחמיר ולא לקפל בכלל. בברכת השבת,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il