ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה זמני התפילה והיום

התחיל עמידה לפני חצות וסיים אחרי

שאלה
שלום כבוד הרב, מה הדין אם התחלתי להתפלל תפילת שמונה עשרה של שחרית לפני חצות וסיימתי עמידה לאחר חצות (2 דקות בערך) האם צריך לעשות תפילת תשלומים או שנחשב שעשיתי שחרית?
תשובה
שלום וברכה. יש בכך מחלוקת הפוסקים, ובדיעבד אפילו אם התחלת להתפלל בתוך החצי שעה שאחר חצות, יצאת ידי חובה ואין להתפלל תשלומין, והוא הדין לתפילת מנחה בשקיעה. אולם להבא יש לעשות השתדלות להתפלל תפילה בזמנה. מקורות והרחבה: דעת המג"א (סימן פ"ט סק"ד), הפמ"ג (שם א"א סק"ד), שו"ע הרב (שם א'), שו"ת רב פעלים (ח"א סי' ה'), וכה"ח (שם סק"ט), שצריך להתפלל עמידה תוך זמנה. וכן פסק המ"ב (שם סק"ה) וז"ל: "וצריך לגמור התפילת י"ח בתוך שליש היום", היינו ארבע שעות. ואם כן ודאי שיש להתפלל תפילת שחרית בזמנה עד ארבע שעות. אולם בדיעבד ניתן להתפלל עד חצות אף שאין על כך שכר תפילה בזמנה, מכל מקום שכר תפילה יש. וכל שכן שיש להקפיד לפי הפוסקים המוזכרים לעיל, לסיים את התפילה עד חצות שזהו הזמן האחרון לתפילת שחרית. והנה על עצם הדין שיש לסיים תפילה בזמנה ולא רק להתחילה בזמן, יש חולקים. כן כתב האשל אברהם (בוטשאטש שם), שהכל הולך אחר ההתחלה, ובשו"ת ארץ צבי (ח""א קכ"א) בשם היהודי הקדוש מפשיסחא, וערוה"ש (סי' ק"י ה') למדו כן מדברי התוס' (ברכות ז.) שבלעם היה מתחיל לקלל בדיוק בזמן שהקב"ה כועס בעולמו, והיה ממשיך להזיק בקללתו גם לאחר מכן, וכל שכן למידה טובה בתפילה שמתחילה תוך הזמן ומסתיימת לאחר הזמן. וכן כתב בשו"ת יבי"א (ח"ז סי' ל"ד) בשם הגאונים, ועוד פוסקים. וביחס לזמן חצות כתב הרמ"א (פ"ט א') ע"פ הרשב"א: "ואחר חצות אסור להתפלל שחרית". ומשמע מדבריו שאפילו דקה אחר חצות כבר אסור להתפלל שחרית (מ"ב שם סק"ז), אולם גם בעניין זה כתבו כמה מגדולי האחרונים (דרך החיים לגאון מליסא, וכן עולה מהצל"ח כדלקמן), שניתן להתפלל תוך חצי שעה, אף שאין לעשות כן לכתחילה, וכמו כן דוקא אם היה שוגג. והסיק המ"ב (שם), שבדיעבד אם התפלל בחצי שעה זו יצא ידי חובה. וציין המ"ב (שם) לעיין בהגהות הגרע"א מש"כ בשם הצל"ח (ברכות כו. ד"ה כולי יומא), ושם כתוב שיכול להתפלל תוך חצי שעה על תנאי, שאם הוא זמן מנחה, שתהיה התפילה עבור מנחה, ואם לא, תהיה מיועדת לשחרית, ולאחר חצי שעה יתפלל שוב בתנאי האמור, עיין שם. ובכך יש מעין תשלומין. וכן כתב הבה"ל (רל"ג א' ד"ה היינו). ואם כן בנידון שאלתך, כיון שההתחלה היתה בזמן, יש לצרף את דעת הסוברים שיוצאים בכך ידי חובת תפילה, אף שהיא אינה בזמנה, וכל שכן לפי מסקנת המ"ב לעיל, שבדיעבד אפילו אם התפלל אחר חצות (תוך חצי שעה), יצא ידי חובה. ואף יש לצרף את הנתון שהוספת בשאלתך, שמדובר בדקה שתיים לאחר הזמן, והרי יש הפרשים מועטים בין לוחות הזמנים המחשבים זמנים אלו, ושמא עדיין סיימת תפילה תוך הזמן. לכן למעשה יצאת ידי חובה, ואין צורך בתפילת תשלומין. ברכת ה' עליכם ! בברכה,
עוד בנושא זמני התפילה והיום

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il