שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • 'דתי' ו'חילוני' בשבת

הודעות שאנשים שלחו לי בשבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

א ניסן תש"פ
שאלה
שבוע טוב ומבורך הרב! אני חוזר בתשובה והשאלה שלי אם מותר לקרוא הודעות שאנשים שולחים לי בשבת ולענות עליהן תודה רבה
תשובה
שלום רב לשואל היקר ! ראשית כל תבורך ותעלה מעלה בתורה ויראת שמיים. בנידון השאלה, נראה שאין איסור בקריאת ההודעות, ומותר להחזיר לחברים הודעה לאחר השבת, אך כדי שלא תגרום להם לשלוח שוב בשבת, תכתוב להם שאתה שומר שבת ושלא ישלחו לך בשבת. מקורות והרחבה: נראה בפשטות שאין כאן דין "מעשה שבת", ואף אם נאמר שיש כאן דין הנאה, מכל מקום הרי המבשל בשבת אפילו במזיד, מותר לאחרים במוצאי שבת (שו"ע שי"ח א' ע"פ עמודי הוראה שפסקו כר"י), ובפרט לדעת הגר"א שפסק כתוס', שהלכה כר"מ שבמזיד מותר לכולם במוצ"ש, והביאו דעתו הפוסקים להקל במקום צורך או בדרבנן (מ"ב סק"ז, מנוחת אהבה ח"א עמ' תקצ"ו, ובמ"ב סק"ג פסק כגר"א שבאיסור דרבנן מודה ר"י לר"מ, וכן פסק כה"ח סק"ז). כמו כן כיון שהשו"ע (ש"ז כ') הכריע כתוס' שדין בכדי שיעשו הוא דוקא בגוי, כיון שחוששים שיגיד לגוי בשבת אחרת לעשות לו מלאכה לצורך מוצ"ש, וזה אינו שייך ביהודי. ולפי זה כתב במ"ב (סק"ה) שאפילו מי שנתבשל בשבילו מותר מיד במוצ"ש, כיון שדין זמן "בכדי שיעשו" אינו שייך בישראל מב' טעמים א. שאין חשש שיאמר לישראל לעשות כך שוב בשבת הבאה, כטעם התוס'. ב. גם אם כן, בכל אופן הישראל לא ישמע לו, כדעת המג"א. עיין שם. ומכל מקום אף אם נאמר שיש חשש שהיהודי יעשה כן לשבת הבאה, מכל מקום לא היתה כאן שום אמירה מצד מקבל ההודעה. ואף אין לחוש כאן למש"כ הכתב סופר (הובא בכה"ח שי"ח י"ב, שבט הלוי ח"ג, ילקוט יוסף ריש שי"ח), לגבי יהודי המבשל בקביעות לישראל, שאסור לעולם, כיון שהשולח הוא לא מומר שמנהל מסעדה בשבת, ויש לו רווח שיהנו ממנו גם בשבת הבאה, אלא מדובר בתינוקות שנשבו שלצערנו לא יודעים מהי שבת, כמו כן קשה לומר שנעשה שינוי בחפץ מסויים, וממילא כיון שמדובר בדרבנן יש לפסוק כר"מ שמותר להנות מכך במוצ"ש, אם נאמר שאכן יש כאן הנאה (בה"ל ד"ה אחת). ועוד שיש חלקו על עצם דברי הכת"ס (ראה שו"ת הר צבי או"ח סי' ק"פ, מנוחת אהבה ח"א כ"ה הערה 8-9). לכן למעשה ניתן להחזיר הודעה ואין בכך איסור שבת, אולם כדי שלא ישלחו לך כל שבת, נכון לשלוח להם הודעה שלא ישלחו אליך הודעות בשבת, כיון שאתה שומר שבת, ובזה אתה תמנע אותם להבא לשלוח לך בשבת קודש. חודש טוב ומבורך ובשורות טובות לכל בית ישראל. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il