שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות הלבנה והחמה

קידוש לבנה דרך חלון בגלל קור

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ב סיון תש"פ
שאלה
שלום וברכה, אני נמצא בחו"ל והטמפרטורות נמוכות. האם ניתן לקדש את הלבנה מחלון הבית או מחלון עלית הגג? והאם יוצאים בכך לכתחילה. ישר כח ותזכו למצוות.
תשובה
שלום רב לשואל הנכבד. בנידון שאלתך, אתה יכול לברך על הלבנה דרך חלון, ויש עדיפות לברך בחלון של עליית הגג, ויוצאים בכך לכתחילה. מקורות והרחבה: ברמ"א (תכ"ו א') כתב ע"פ האגור: "ואין לקדש החדש אלא בלילה בעת שהלבנה זורחת ונהנין מאורה". וכתב הרדב"ז בתשובה (ח"א סי' שמ"א), והובא להלכה במ"ב (שם סק"ג) ובאחרונים, שאם הלבנה מכוסה בעבים, אם הענן דק וקלוש ונהנים מהלבנה, ניתן לברך. אחרת, אין לברך. וכתב הרדב"ז שם שהוא הדין למברך דרך מסך, שיש הבדל בין מסך עבה וגס למסך דק וקלוש. והנה משמע שהוא הדין בנידון חלון, אם רואים את הירח דרך זכוכית, אפשר לברך, וכן כתב בשער הציון (שם סק"ד). אולם בבאר היטב הביא בשם תשובת דבר שמואל, שהרואה לבנה מתוך אספקלריה או מראה של זכוכית שאין לברך עליה. ובשערי תשובה ביאר שכוונתו, שרק לכתחילה יש להמנע. אך אם זריחת הלבנה ניכרת לאנשים בחוץ, אפשר לברך, והוסיף שזהו כל שכן לדעת המהרש"ל שאפילו סומא יכול לברך. עוד כתב שודאי שאפשר לברך דרך משקפיים, ומה שהדבר שמואל החמיר, זהו דוקא שלא רואה את הלבנה בעובי הרקיע אלא "רק תוך האספקלריא או מזכוכית". עוד כתב הרמ"א (שם ד') ע"פ השלטי גיבורים: "ואין מקדשין הלבנה תחת הגג", אלא תחת כיפת השמיים, וביאר המ"ב (שם סקכ"א) שזהו ע"פ המבואר בגמ' (סנהדרין מב), שקידוש לבנה הוא כקבלת פני השכינה, וכן "אין זה דרך כבוד שיהא עומד תחת הגג" לכן צריך לצאת החוצה כדרך "שיוצאים לקראת מלכים". והעיר המ"ב שכל זה הוא רק לכתחילה, אבל אם יש צורך, כגון מי שלא חש בטוב, או כשהמקום בחוץ אינו נקי או שגר בין הגויים, יקדש בביתו דרך חלון או פתח (מ"ב שם). ולכן בנידון שלנו שמדובר בחו"ל וקר מאד בחוץ, ויש קושי לצאת החוצה ולברך, אפשר לברך דרך חלון, אולם יש עדיפות שתברך בחלון של עליית הגג, וכך ניתן לברך לכתחילה. משום שבכך אתה מראה שאתה יוצא מהמקום שאתה נמצא כדי לקבל פני שכינה, וכפי שנהג מרן החזו"א (ארחות רבנו ח"א עמ' קע"ח, וראה גם אשי ישראל מ' הערה ט"ו) לצאת עם הציבור למרפסת מקורה ולברך שם על הלבנה, וביאר שהיציאה למפרסת מורה שאנו יוצאים לקבל פני שכינה, כיון שהעיקר שלא לברך בחדר שבו האדם נמצא כעת. בברכת חודש טוב ומבורך,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il